Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Účtovný systém na vedenie všeobecne povinných účtovných agend Podvojného účtovníctva.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

NOVINKA 1. Skenovanie pokladničných dokladov cez QR kód

Tento modul umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov.

Skenovanie pokladničných dokladov ScannerPLUS obsahuje naviac oproti základnému modulu, možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania.

Skenovanie pokladničných dokladov - 29,90 € + DPH   Objednať

Skenovanie pokladničných dokladov ScannerPLUS - 59,90 € + DPH Objednať

Na skenovanie pokladničných dokladov môžte použiť:

 - bezplatnú webovú aplikáciu https://scanner.mrp.sk pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou

 - bezplatnú mobilnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH Objednať 

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

2. Kontrolu čísla účtu dodávateľa podľa Finančnej správy
3. Agenda DPH - výpočet a evidencia výkazov pre FS SR
4. Zapracovaný generátor faktúr
5. Export údajov do rôznych formátov
6. Výpočet výkazov k podaniu daňového priznania vo formáte XML
7. Modul Manažérskych grafických analýz (3D)
8. Ďalšie možnosti programu

Podvojné účtovníctvo agendy

Základná verzia Podvojného účtovníctva obsahuje nasledujúce agendy:

Účtovný denník

umožňuje vedenie podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha... Modul umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská a zakázky. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF).

Účtovný denník

 

Prijaté/vydané faktúry

Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...

 

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožnuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich. Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovať do denníka, alebo vytlačiť cez Výstupy, ako aj Knihu pokladne. Zoradenie zápisov v knihe pokladne je možné iužívateľsky nastaviť podľa zvolených kritérií.

Pokladňa

 

Bankové výpisy

Bankové výpisy

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Príkazy na úhradu

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

Príkazy na úhradu

 

Objednávky

Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia.

 

 

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií. Program umožnuje vystavovať faktúry na základe evidovaných zákaziek a rozúčtovávať náklady na jednotlivé zákazky.

Zákazky

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov. Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.
Pri pridaní / editácii adresy je možné skontrolovať čísla účtov dodávateľov podľa Finančnej správy SR.

 

Majetok

Umožňuje evidovať majetok a vypočíta ročný t.j. daňový odpis. 
V prípade, že máte záujem vypočítať aj účtovné odpisy majetku, máte možnosť rozšíriť Knihu majetku o Doplnkový modul MajetokPLUS, ktorý naviac obsahuje:
  - evidencia účtovných odpisov
  - výstupná zostava Zoznam účtovných odpisov
  - import dát zo staršej verzie programu Evidencia majetku

Majetok

 

Kniha jázd

Kniha jázd

Modul Kniha jázd umožnuje jednoducho viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel na firemné účely, výpočet cestovných náhrad. V tabuľke Vozidlo nadefinujte jednotlivé používané vozidlá. V tabuľke Jazdy sú potom zobrazené jednotlivé jazdy k hore uvedenému vozidlu. Zoznam jázd sa mení podľa vybraného vozidla v hornej tabuľke Vozidlo. Ďalej program umožňuje viesť evidenciu čerpania PHM, poprípade vygeneruje jazdy na základe zadaných parametrov.

 

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch. Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch. Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.

Manažérske grafické analýzy

 

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Podvojného účtovníctva.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj program Podvojné účtovníctvo rozšírený o nasledujúce moduly:

Sklad

Modul Sklad zahŕňa skladové karty a skladové pohyby . Umožňuje vedenie skladového hospodárstva s priamou náväznosťou na ostatné moduly -účtovníctvo, fakturácia, maloobchod. Výstupné zostavy ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

Sklad

 

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb. Dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období.

 

Multiverzia

Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.

Multiverzia

 

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.