Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok, ďalej iba VOP, je definovanie práv a povinností, tak Predávajúcim, ako i Zákazníka.
Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom sú okrem týchto VOP riadené  Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., vo výnimočných prípadoch Občianskym zákonníkom  č. 40/1964 Zb.

Vymedzenie pojmov

  • Predávajúci je spoločnosť s ručeným obmedzením  MRP-Company, spol. s r.o. , IČO:31582320 DIČ: 2020458836, so sídlom kpt. Jána Nálepku 607/25, 97646 Valaská. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 1093/S, ktorá poskytuje služby, tovar, prevod práv, Zákazníkom za odplatu.
  • Poskytovateľom licenčných práv je vykonávateľom softvérových produktov spoločnosť s ručeným obmedzením  MRP-Company, spol. s r.o.
  • Zákazník je právnická osoba, fyzická osoba (podnikateľ), vo výnimočných prípadoch súkromná fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá je príjemcom tovaru, služieb a užívateľ licencií.
  • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • Kúpnou zmluvou je definovaná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Zmluva je vytvorená buď v listovej, alebo elektronickej forme (faktúra). Návrhom na kúpnu zmluvu je predfaktúra.
  • Licenčná zmluva je zmluva, medzi Poskytovateľom licenčných práv a užívateľom softvérových produktov, o užívaní softvérových produktov.
  • Objednávka je rozhodnutie Zákazníka používať tovar , licenciu resp. využiť službu Predávajúceho. Rozhodnutie prejaví Zákazník písomnou formou.
  • Webové sídlo je internetová stránka Predávajúceho https://mrp.sk.
  • Produkt sa myslí tovar z ponuky Predávajúceho, prípadne počítačové softvérové programy.
 

Informácie o produktoch a cenách

Informácie o celej ponuke tovarov, služieb a softvérových produktov MRP sú prístupné na  webovom sídle. Ceny v eurách za tieto produkty sú taktiež zverejnené na webovom sídle v časti cenník. Zákazník sa môže informovať o cenách produktov MRP osobne, alebo telefonicky v administratívnych priestoroch Predávajúceho, kontakty sú zverejnené na webovom sídle. Ceny produktov sú bez DPH. V prípade záujmu Zákazníka o nejaký produkt  MRP je nevyhnutné, aby sa Zákazník oboznámil so zložením a funkciami daného produktu MRP, ešte pred vystavením objednávky ako je demoveria u softvéru, alebo ilustračný obrázok produktu. Rovnako tak sledoval pomocou internetu popis nových funkcií , prípadných cenových úprav produktov MRP vždy zverejňovaných na webovom sídle Predávajúceho.

Vybavenie objednávky

Na základe slobodného rozhodnutia Zákazníka objednať si produkt/produkty MRP môže Zákazník vyplniť objednávku elektronicky, alebo písomnou formou a odoslať Predávajúcemu. Pri vyplnení objednávky sa Zákazník zaväzuje vyplniť formulár objednávky pravdivými údajmi. Odoslaním objednávky  Zákazník súhlasí s týmito obchodnými  podmienkami, čo je predpoklad ,že sa Zákazník oboznámil so  zložením a funkciami produktov MRP. Na základe objednávky Predávajúci buď vytvorí návrh zmluvy (predfaktúru) a tento návrh zašle Zákazníkovi, alebo pri osobnom kontakte ústne oboznámi Zákazníka so zoznamom položiek ponúknutých produktov MRP a ich cenami a následne vytvorí návrh zmluvy. Zákazník úhradou,  buď v hotovosti , alebo pomocou bankových služieb, uhradí návrh zmluvy. Už evidovaným užívateľom  softvérových licencií  môže byť zaslaný návrh zmluvy na pokračovanie užívania licencie. Momentom úhrady predfaktúry Zákazníkom za produkty MRP je uzatvorená zmluva medzi zmluvnými stranami. Písomné vyhotovenie zmluvy (faktúru) zašle Predávajúci Zákazníkovi po pripísaní celej dohodnutej čiastky na bankový účet Predávajúceho. Návrh zmluvy je možné zmeniť pred jej úhradou  a to len na základe dohody oboch strán. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade, že by jej realizácia výrazným spôsobom poškodila  Predávajúceho ekonomickú efektivitu realizovanej objednávky, alebo z časových resp. prevádzkových dôvodov, keď Predávajúci nedokáže včas alebo v požadovanej kvalite splniť podmienky objednávky.
 

Dodacie a platobné podmienky

Produkty hardvérovej povahy môžu byť zasielané prepravnou službou, alebo poštou za odplatu. Možný je aj osobný odber v administratívnych priestoroch Predávajúceho.  Pri prevzatí zásielky je Zákazník povinný skontrolovať jej zloženie aj celistvosť zásielky. V prípade poškodenia produktu zásielky (nie obalu) je Zákazník povinný spísať s prepravnou službou, zápis o poškodení produktu zásielky a protokol a zásielku môže  vrátiť. V prípade neúplnosti zásielky je Zákazník povinný čo najskôr kontaktovať Predávajúceho a dohodnúť ďalší postup. Úplnosť a celistvosť zásielky Zákazník potvrdí svojim podpisom  prepravnej spoločnosti. Licencie majú Zákazníci k dispozícii po úhrade na webovom sídle po zadaní jedinečných kódov.
Úhradu za objednané produkty MRP  môže Zákazník uskutočniť bezhotovostne bankovým prevodom, alebo v hotovosti v administratívnych priestoroch Predávajúceho. Následne sú produkty zasielané k Zákazníkovi. Predfaktúry za službu Upgrade cez Internet sú implicitne hradené bezhotovostne.  Úhrady za služby a produkty MRP uskutoční Zákazník až po kontrole cenníku  zverejnenom na webovom sídle. Softvérové služby, vzdialená pomoc, školenia a konzultácie a iné služby pre Zákazníka budú implicitne predfaktúry uhrádzané Zákazníkom formou bezhotovostného prevodu. V ojedinelom prípade môže nastať situácia, že Predávajúci zašle predfaktúru po poskytnutí hore uvedenej služby Zákazníkovi. V prípade neuhradenia predfaktúry za vopred poskytnutú službu si Predávajúci  vyhradzuje právo kompenzácie za neuhradenie ním vystavenej predfaktúry skrátením obdobia skôr uhradenej služby Zákazníkovi za iné služby, ako napr. Upgrade cez Internet.
 

Reklamačný poriadok

Postup pri uplatnení nároku na reklamáciu a jej vybavenie na tovar zakúpený Zákazníkom sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovom sídle Predávajúceho.    
 

Záverečné ustanovenie

Tieto  Všeobecné obchodné podmienky vchádzajú do platnosti a účinnosti dňom 01.11.2018.
Predávajúci si vyhradzuje právo  tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny budú uverejnené na webovom sídle spoločnosti.
Vzťahy zmluvných strán budú  riadené  platnými    ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. pre právnické a fyzické osoby a  Občianskym zákonníkom č. 64/1964 Z.z. pre fyzické osoby nepodnikateľov.

V Brezne 01.11.2018