Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Mzdy a Personalistika

Fakturácia

Program na vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

 • Obsahuje funkciu pre Kontrolu čísla účtu dodávateľa podľa Finančnej správy.
 • Zapracovaná Kontrola potencionálne rizikových daňových subjektov.
 • Jednoduchý prechod z neplatcu DPH na platcu DPH a naopak.
 • Podpora SEPA platieb v príkazoch na úhradu a import SEPA výpisov.
 • Podpora pre PAY by Square - platba faktúr pomocou QR kódov.
 • Generátor faktúr.
 • Umožňuje evidovať faktúry a ich úhrady aj v zahraničnej mene.
 • Rovnako aj v objednávkach je možné zadávať aj zahraničnú menu.
 • Na zobrazenie faktúr podľa rôznych kritérií využijete množstvo filtrov.
 • Program ponúka množstvo tlačových predlôh na tlač, napr. faktúr (aj s duálnym zobrazením celkových cien), predfaktúr, zoznamov faktúr, atď.
 • Zaujímavosťou je aj možnosť vytvorenia časového rozlíšenia pohľadávok aj záväzkov.
 • Výstupné zostavy sa dajú jednoduchým spôsobom upravovať.
 • Príkazy na úhradu je možné posielať do banky aj v elektronickom formáte.
 • Samostatný program FAKTURÁCIA nie je prepojený so samostatným programom SKLAD.
 • Program Fakturácia je možné zakúpiť samostane, alebo je automaticky súčasťou programov Jednoduché a Podvojné účtovníctvo.

Fakturácia agendy

Fakturácia obsahuje nasledujúce agendy:

Prijaté/vydané faktúry

Prijaté/vydané faktúry

Modul prijaté/vydané faktúry umožňuje zaevidovať neobmedzený počet prijatých a vydaných faktúr. Obsahuje výstupné zostavy ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...

 

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožnuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich. Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovať do denníka, alebo vytlačiť cez Výstupy, ako aj Knihu pokladne. Zoradenie zápisov v knihe pokladne je možné iužívateľsky nastaviť podľa zvolených kritérií.

Pokladňa

 

Bankové výpisy

Bankové výpisy

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Príkazy na úhradu

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

Príkazy na úhradu

 

Objednávky

Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia.

 

 

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií. Program umožnuje vystavovať faktúry na základe evidovaných zákaziek a rozúčtovávať náklady na jednotlivé zákazky.

Zákazky

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov. Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.
Pri pridaní / editácii adresy je možné skontrolovať čísla účtov dodávateľov podľa Finančnej správy SR.

 

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch. Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch. Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.

Manažérske grafické analýzy

 

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Fakturácia.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Fakturáciu rozšírenú o nasledujúce moduly:

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.
Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie