Licenčné podmienky a rozsah záruky na MRP® softvér

Firma MRP - Company, spol. s r.o. zaručuje, že distribuované médiá nie sú poškodené mechanicky a záznam bol verifikovaný a zaručuje správnu inštaláciu programov do počítača užívateľa. MRP neposkytuje žiadne iné záruky a ani na seba neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím dodaných softvérových produktov. Kúpou softvéru (programu alebo jeho upgrade) si užívateľ kupuje iba licenciu na používanie tohto softvéru podľa podmienok stanovených MRP, výkon majetkových práv ale zostáva aj naďalej výhradne v právomoci MRP. Užívateľ softvéru súhlasí s tým, že bude akceptovať zasielanie faktúr (daňových dokladov) e-mailom v elektronickej podobe vo formáte PDF, ktoré budú podpísané elektronickým podpisom, alebo zaručeným elektronickým podpisom. Právo používať konkrétnu licenciu softvéru vzniká koncovému užívateľovi dňom pripísania príslušnej peňažnej čiastky za používanie tejto licencie, na účet MRP, alebo na účet autorizovaného predajcu softvéru MRP.

MRP - Company spol. s r.o. ako vykonávateľ autorských a majetkových práv si vyhradzuje právo neposkytnúť užívateľovi licencie zľavy na upgrade všetkých MRP programov v prípade, že MRP zistí porušenie týchto licenčných podmienok užívateľom.

MRP logo aj samotný názov MRP sú ochranné známky, ktoré má vo svojej správe firma MRP - Company, s.r.o.

Užívateľ môže:

 1. Mať nainštalovanú licenciu dodaného softvérového produktu iba jedenkrát.
 2. Ak sa jedná o licenciu určenú pre počítačovú sieť, táto licencia dodaného softvérového produktu môže byť v počítačovej sieti nainštalovaná iba jedenkrát.
  Upozornenie: MULTIVERZIA je určená na evidovanie dát viacerých účtovných období alebo účtovných jednotiek ( firiem ). MULTIVERZIA môže byť nainštalovaná iba jedenkrát.
  Používanie licencií programov z účtovných kompletov MRP-Silver a MRP-Gold je posudzované spoločne.

  Nasledujúce body 3. a 4. tohto odstavca platia len pre účtovný systém K/S:
 3. Inštalovať a používať iba jedinú kópiu softvérového produktu na jedinom počítači, ktorý bude z pohľadu programu slúžiť ako SERVER.
 4. Inštalovať a používať dodaný softvérový produkt iba na toľkých KLIENTských počítačových staniciach, na koľko staníc má zakúpenú zvlášť licenciu.
 5. Vytvoriť si pre účely archivácie jednu záložnú kópiu inštalačného súboru. (inštalačný súbor distr.exe)

Užívateľ nesmie:

 1. Vykonávať na dodanom softvérovom produkte akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať tak získaný kód alebo databázu, alebo ich časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením.
 2. Poskytnúť ani zapožičať dodaný softvérový produkt ani jeho časť tretej osobe, alebo umožniť tretej osobe (bez zakúpenia riadnej licencie na to určenej) využívať dodaný softvérový produkt pomocou tzv. terminálových služieb - vzdialenej plochy cez internet a pod...
 3. Predať dodaný softvér ani sa zriecť užívateľských práv v prospech tretej osoby. (Môže sa iba zriecť užívateľských práv bez náhrady.)
 4. Obchodovať s predlohami výstupných zostáv dodaných spolu s licenciou dodaného softvérového produktu ani s predlohami z nich vytvorenými.
 5. Upozornenie: Nie je povolené používanie nesieťovej licencie súčasne na viacerých počítačoch.

Užívateľ je povinný:

 1. Zabrániť prípadnému odcudzeniu dodaného softvérového produktu.
 2. Pred nasadením softvérového produktu na praktické využívanie sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, v ktorom je softvérový produkt používaný.
 3. Vo vlastnom záujme robiť pravidelné zálohy všetkých dát na kvalitné záznamové médiá (odporúčame robiť zvlášť dennú zálohu, zvlášť týždennú zálohu, zvlášť mesačnú zálohu).
 4. Okamžite skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu.
 5. Zabrániť prístupu k programu osobám, ktoré nepoznajú jeho funkcie a funkcie operačného systému, v ktorom je program používaný.
 6. Používať program iba na bezporuchových počítačoch nenapadnutých počítačovými vírusmi.
 7. Pri účtovných systémoch vo vlastnom záujme uskutočňovať pravidelné aktualizácie (viackrát ročne cez internet) dodaného softvérového produktu.

Iba riadne zaregistrovaní užívatelia budú zvýhodnení v prípade odberu nových verzií programov.

Používateľ softvéru berie na vedomie, že program obsahuje funkcie na obojsmernú internetovú komunikáciu s webovými službami a servermi orgánov štátnej a verejnej správy (Finančná správa, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a podobne) a iné. Program tiež obsahuje funkcie na komunikáciu so servermi dodávateľa softvéru pre účely aktualizácií programov a iné informácie, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje.


MRP - Company, spol. s r.o. upozorňuje užívateľov, že každý softvérový produkt je chránený, okrem iného, jedinečným licenčným číslom.
Užívateľ potvrdením licenčných podmienok pri inštalácii softvéru s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 
V prípade porušenia hore uvedených licenčných podmienok stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu) a môže byť voči nemu vedené súdne stíhanie podľa Autorského zákona za zneužitie práv na používanie softvéru.