Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľom   firma  MRP-Company, spol. s r.o. , IČO:31582320, DIČ:2020458836, Sídlo firmy:kpt. Jána Nálepku 607/25,976 46 Valaská, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Banskej Bystrici vložka číslo 1093/S spracúva kontaktné osobné údaje výhradne pre vlastné potreby, ktorými zabezpečuje dosiahnutie a udržanie príjmov .

Prevádzkovateľ poskytuje softvérové produkty pre podnikateľskú sféru na území Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že objednávateľ produktov MRP je implicitne spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri príslušného súdu SR resp. fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri SR /, osoba podnikajúca na základe osobitného zákona zapísaná v osobitnom registri ďalej pre všetky subjekty/ ďalej len podnikateľ.

Prevádzkovateľovi záleží na ochrane osobných kontaktných údajoch a ochrane súkromia dotknutých osôb ako aj na zásadách zákonnosti, integrity a dôvernosti, zodpovednosti, minimalizácie osobných kontaktných údajov, transparentnosti pri spracovaní kontaktných osobných údajov Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných kontaktných údajov dotknutých osôb.

Za účelom zabezpečenia a udržania príjmov Prevádzkovateľ získava nasledujúce kontaktné údaje od Podnikateľov: Identifikačné číslo  Podnikateľa (IČO),  Daňové identifikačné číslo (DIČ), Identifikátor platiteľa  DPH  (IČ DPH) názov firmy Podnikateľa, Meno konateľa  spoločnosti resp. Meno Podnikateľa,  sídlo firmy Podnikateľa, e-mail Podnikateľa, telefónny kontakt Podnikateľa, číslo bankového účtu Podnikateľa.

Podnikateľ je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne  údaje vo svojej objednávke. Hore uvedené kontaktné údaje sú získavané z dôvodu  spoľahlivého vybavenia objednávky, ako aj na  zabezpečenie plnohodnotného  servisu prevádzkovateľa Podnikateľovi  na základe oprávneného záujmu a sú zapisované a uchovávané vo vlastnom informačnom systéme.

Osobné kontaktné údaje sú spracovávané a archivované spôsobom stanoveným podľa GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto osobné kontaktné údaje sú zabezpečené po elektronickej aj technickej stránke.  Osobné kontaktné údaje v listovej podobe sú uchovávané v chránených a uzamykateľných priestoroch s prístupom poverených osôb Prevádzkovateľom. Spracovávané osobné kontaktné údaje v elektronickej podobe sú archivované výhradne len na serveroch Prevádzkovateľa vo vyhradených uzamykateľných priestoroch Prevádzkovateľa .
Uvedené údaje prevádzkovateľ využíva za účelom  obchodného styku (zasielanie predfaktúr, prístupových dát k licenciám programov , zasielanie upomienok, vybavovania reklamácii. Keďže existuje relevantný a primeraný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Podnikateľom, v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR je zasielanie priamych marketingových ponúk Prevádzkovateľom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa tvoreným právnym základom spracúvania prípadných osobných kontaktných údajov Podnikateľa bez jeho výslovného súhlasu.

Získané firemné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom /subdodávateľom/  a to dodávateľom zásielok, ktoré Slovenská pošta a.s.,  alebo Direct Parcel Distribution SK s.r.o  doručia na základe objednávky podnikateľa u Prevádzkovateľa.

Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naša webová stránka www.mrp.sk využíva technológiu cookies. Viac informácií o cookies nájdete TU.
Cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť odosielané do zákazníckeho  zariadenia a z prehliadača zákazníckeho  zariadenia návštevníka do zariadenia MRP-Company, spol. s r.o.  V uložených dočasných súboroch,  „cookies“ MRP-Company, spol. s r.o.  neukladá ani následne nespracúva   žiadne osobné, ani iné údaje, ktoré by nejakým spôsobom identifikovali uvedeného návštevníka. Údaje  ukladané v cookies sú využívané  výhradne pre účel spoľahlivého fungovania web stránky. MRP-Company, spol. s r.o pri spracovaní súborov cookies postupuje  podľa nariadenia a v súlade s príslušných právnych predpismi  Slovenskej republiky a Európskej únie.

Dotknutá osoba (Podnikateľ) má právo žiadať Prevádzkovateľa o informácie aké osobné kontaktné údaje Prevádzkovateľ eviduje o Podnikateľovi vo svojich informačných systémoch a ako ich využíva a to písomne cez Slovenskú poštu a.s. na adresu : MRP-Company, spol. s r.o., P.O. BOX 94, 97701 Brezno. Žiadosť musí obsahovať náležitosti vedúce k jednoznačnému identifikovaniu žiadateľa.   Rovnako tak môže požiadať, za hore uvedených podmienok, o zmenu resp. aktualizáciu  svojich kontaktných údajov, prípadne požiadať o výmaz, po ukončení podnikateľskej činnosti,alebo po uplynutí  zákonnej archivačnej doby na základe písomnej správy cez  Slovenskú poštu a.s. na adresu : MRP-Company, spol. s r.o., P.O. BOX 94, 97701 Brezno.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že vo svojich informačných systémoch nespracúva žiadne  osobitné kategórie osobných údajov dotknutých osôb ( Podnikateľov). 
Doba uchovávania firemných údajov je závislá od lehoty zákonnej  archivácie účtovných dokladov a doby poskytovania servisu. 
Láskavo prosíme návštevníkov našich stránok, ktorí majú v úmysle zaslať objednávku cez firemný e-mail: mail@mrp.sk, (nie cez náš e-shop) a budú v objednávke uvádzať osobné údaje, aby túto objednávku uskutočnili cez tento kontaktný formulár. Uvedený postup je spoľahlivé riešenie kvôli nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680.

Pre prípad, kedy zákazníci majú výslovnú požiadavku, aby do jednej firmy boli zasielané firemné dokumenty na viac e-mailových a poštových adries, ako napr. majiteľ, účtovníčka..., sme pripravili nasledujúci potrebný súhlas (suhlas.pdf) pre osobné kontaktné údaje dotknutej osoby.
Dovoľujeme si požiadať dotknuté osoby, aby vyplnený a podpísaný súhlas zaslali na adresu Prevádzkovateľa, alebo na email: mail@mrp.sk.
 
MRP-Company, spol. s r.o.