Reklamačný poriadok

     I. Všeobecné ustanovenie

Vo všeobecnosti pod pojmom reklamácia rozumieme uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Zákazník je povinný pred vystavením objednávky a uzatvretím zmluvy oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami  a týmto Reklamačným poriadkom.  Čas prevzatia tovaru sa rozumie buď okamih osobného prevzatia v administratívnych priestoroch Predávajúceho, alebo  okamih prevzatia  tovaru od prepravcu. Uvedený reklamačný poriadok platí na tovarové produkty Predávajúceho. Na prípadné reklamácie týkajúce sa softvérových produktov Predávajúceho  platia zásady podľa Licenčných podmienok zverejnených na webovom sídle spoločnosti.
 

     II. Reklamačné podmienky a spôsob vybavenia reklamácie

Zákazník je povinný bezodkladne skontrolovať stav a kvantitu  dodanej zásielky pri dodaní. Zákazník má právo na vrátenie zásielky ak táto je porušená, myslí sa tým poškodenie dodávaného tovaru, alebo pamäťových médií počas prepravy, nie obalu zásielky . V prípade neúplnosti zasielanej dodávky Zákazník okamžite kontaktuje Predajcu a dohodne následný postup doručenia chýbajúcich častí.
V prípade zistenia funkčných závad tovaru, alebo nečitateľností zaslaných pamäťových médií, Zákazník,  čo najskôr kontaktuje Predávajúceho, aby sa dohodli podmienky funkčného nasadenia predmetu zásielky  do činnosti, na ktorú si Zákazník predmet zásielky objednal. Pre prípad, keď Predajca nebude schopný predmet zásielky uviesť do funkčného stavu na diaľku a podobne,  má právo  Zákazník na výmenu tovaru resp. pamäťových médií, zaslaním Predajcovi s popisom nedostatku neodkladne.
Dĺžka záručnej doby na zaslaný tovar je vo všeobecnosti 24 mesiacov a začína plynúť okamihom prevzatia tovaru viď bod I .
Pri oprávnených nedostatkoch tovaru v záručnej lehote, Zákazník zašle tovar aj s preukázateľným nárokom na záruku na opravu aj s popisom Predajcovi.
Predajca má právo odmietnuť záruku na tovar , ak bude  zistené, že Zákazník nedodržal podmienky záruky a tovar je poškodený nevhodným a chybným používaním napr. mechanickým poškodením, neodborným zaobchádzaním a obsluhou, nekvalifikovanými zásahmi a úpravami,  ...
V patričnej, primeranej lehote je Predajca povinný tovar skontrolovať, opraviť a zaslať Zákazníkovi späť. Rovnaký druh tovaru zašle Predajca Zákazníkovi , v prípade neopraviteľnosti  tovaru v záručnej lehote.  Ak Predajca nedisponuje skladovými zásobami neopraviteľného tovaru dohodne sa Predajca so Zákazníkom na vrátení peňažnej hotovosti za uvedený tovar mimo prepravného a balného.
Miestom na uplatnenie reklamácii sú administratívne priestory Predajcu.
Reklamácie tovaru Predávajúci vybavuje priebežne bez zbytočného opozdenia  v primeranej dohodnutej lehote . Ak je náhodou Zákazníkom fyzická osoba nepodnikateľ (nemá pridelené IČO) táto lehota je max. 30 dní.
Doba trvania záručnej lehoty sa predlžuje pre prípad uznanej reklamácie o dobu vybavenia reklamácie. 
 

     III. Záverečné ustanovenie

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MRP-Company, spol. s r.o. Predávajúci si vyhradzuje právo  tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. pre právnické a fyzické osoby a  Občianskym zákonníkom č. 64/1964 Z.z pre fyzické osoby nepodnikateľov.
      V zmysle  novelizovaného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), alternatívne riešenie prípadných sporov je možné len medzi Predávajúcim a fyzickou osobou nepodnikateľom  t.j. spotrebiteľom. Spotrebiteľ sa najprv obráti na Predajcu s písomnou žiadosťou o nápravu ak nadobudne dojem, že jeho reklamácia nebola vybavená s jeho predstavou. Písomná žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti a dokumenty na relevantné posúdenie oprávnenosti uznania reklamácie. Zákazník písomnú žiadosť doručí na kontaktnú adresu predajcu a zároveň na email mail@mrp.sk. Ak dostane Zákazník zamietavú (do 30 dní), alebo žiadnu odpoveď na žiadosť, má Zákazník právo  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a to podaním žiadosti na tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov v skratke ARS. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
Aby nedošlo zo strany Zákazníka k omylu v predstave Predávajúci dáva do pozornosti, že uvedený predošlý odstavec platí pre spotrebiteľov teda fyzické osoby nepodnikateľov.


V Brezne 01.11.2018