MRP-K/S

Vlajková loď účtovných programov MRP!

Komplexný informačný systém s jednoduchým ovládaním, ponúka všetky informácie potrebné pre vedenie účtovníctva, prevádzku a efektívne riadenie firmy.

Základné moduly MRP-K/S

Peňažný denník

Peňažný denník

umožňuje vedenie evidencie o príjmoch výdajoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,.... Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (prehľad o majetku a záväzkoch, prehľad o príjmoch a výdajoch). Modul umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská a zakázky. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovať homebanking a podporuje obchodovanie prostredníctvom Internetu.

 

Účtovný denník

s možnosťou vedenia podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha, cash flow a pod.- pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie.
Účtovný denník

 

Prijaté/vydané faktúry

Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. Rieši elektronickú fakturáciu s digitálnym podpisom PDF dokladov, INHOUSE a ISDOC formát, do faktúr a predfaktúr vkladá QR kódy s platobnými údajmi. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...V prijatých faktúrach kontroluje spoľahlivosť platcov DPH a ich účty.
Tento modul umožňuje importovať/exportovať faktúry z/do modulu Fakturácia MRP-Vizuálneho účtovného systému. Takže účtovné firmy môžu používať MRP-K/S, zatiaľ čo obyčajný živnostník môže používať len vizuálnu Fakturáciu a exporty z nej odovzdávať účtovnej firme, ktorá mu v MRP-K/S vedie kompletnú účtovnú agendu.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať úhrady faktúr do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.
Umožňuje importovať faktúry z online fakturačného systému Turbofaktura.

 

Objednávky

Prijaté/vydané objednávky s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia. Možnosť blokovania riadku objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru.
Objednávky

 

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Medzi hlavné výhody modulu patrí to, že umožňuje: - vedenie mzdovej a personálnej agendy pre neobmedzený počet zamestnancov; - vystaviť neobmedzený počet miezd; - výpočet náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti; - vykonať mesačnú uzávierku a uzamknutie už vystavených miezd; - vytlačiť rôzne výstupné zostavy (výplatné lístky, mzdové listy, sumarizácie, výkazy poistného atď.); - exportovať výkazy pre Sociálnu poisťovňu do XML súborov, aj výkazy pre zdravotné poisťovne; - generovať registračné listy pre Sociálnu poisťovňu a oznámenia o zmene platiteľa na zdravotné poistenie;

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

s možnosťou rôzneho vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Umožňuje ďalej tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.
Adresár dodávateľov/odberateľov

 

CRM

CRM

alebo Customer relationship management umožňuje sledovať činnosť na firme, pridelovať úlohy pracovníkom, združovať aktivity pod spoločné projekty.Efektívne rieši obojstrannú komunikáciu medzi firmou a jej zamestnancami a zákazníkmi. Aktivity sú prehľadne usporiadané s plánovacím kalendárom. Sleduje a eviduje jednotlivých riešiteľov konkrétnych úloh, kontroluje rozpracovanosť jednotlivých úloh. Je previazaný s modulom Adries a Kontaktov.

 

Daňové optimalizácie

Modul, ktorý Vám pomôže šetřiť Vaše peniaze! Pomocou tohto modulu môžete ľahšie sledovať stav Vášho účtovníctva, analyzovať predchádzajúci vývoj hospodárenie vo Vašej firme a na základe získaných výsledkov urobiť strategické plánovanie. Funkcie tohto modulu ocení ako hlavný účtovník zodpovedný za správne zaúčtovanie všetkých dokladov tak aj riadiaci manažéri zodpovední za to, že štátu odvedú v správnom čase len tie peniaze, ktoré mu podľa platných zákonov neodkladne patria.Pri návštevách kontrolných orgánov štátnej správy oceníte vzájomnú prepojenosť jednotlivých modulov a modifikovateľné výstupné zostavy. Pomocou rôznych variabilných nastavení a filtrov im dokážete predložiť podľa ich požiadaviek také výstupné zostavy, ktoré by mali uspokojiť aj tých "najstarostlivejších" úradníkov.
Daňové optimalizácie

 

Sklady

Sklady

s výstupnými zostavami ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.
Umožňuje účtovanie ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Okrem skladových cien pracuje s piatimi predajnými cenami, ktoré je možné viesť aj v iných menách. Užívateľov ďalej zaujala rýchlosť a robustnosť, previazanosť s agendami objednávok, fakturáciou a maloobchodom, vysokou možnosťou filtrovania, rozsiahlými možnosťami kontrolných funkcií, parametrizáciou chovania programu skladová evidencia, podporou čiarových kódov, evidenciu inventúr, rozsahom cenovej politiky (prirážky, marže, cenové skupiny) a pod.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať úhrady výdajkových dokladov do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.

 

Evidencia majetku

Zabezpečuje sledovanie rôznych typov majetku. Umožňuje evidovať celú históriu prevedených daňových a účtovných odpisov a zostatkových cien s presnosťou na mesiace, vrátane technických zhodnotení a prerušení odpisov. Na základe užívateľom zvolených podmienok dopočíta nasledujúce odpisy, a to na jednotlivých kartách alebo hromadne. Je možné plánovanie budúcich odpisov nadobudnutého majetku. Prevedené daňové alebo účtovné odpisy je možné za zvolené obdobie hromadne zaúčtovať, rozčlenené podľa voliteľných tried predmetov. Modul umožňuje filtrovanie a vyhľadávanie záznamov, vrátane príslušných tlačových zostáv.
Evidencia majetku

 

Maloobchod

Maloobchod

Jednotlivé klientské stanice je možné využívať ako maloobchodné pokladne s on-line napojením na modul skladového hospodárstva. Modul Maloobchod umožňuje tlač pokladničných dokladov cez podporované fiškálne tlačiarne a registračné pokladne, eviduje hotovosť v pokladni, robí uzávierky, prideľuje detailné práva jednotlivým predavačom a eviduje ich prácu. Podporuje používanie platobných kariet a dotykové ovládanie (prepracované užívateľské rozhranie vhodné pre prácu s dotykovým displejom). Zľavy či prirážky je možné zadávať na vybrané položky alebo na celý pokladničný doklad. Spolupracuje aj s nami dodávanými doplnkami: zásuvka na peniaze, USB snímač čiarového kódu.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať doklady nablokované v maloobchode do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.

 

Reštaurácia

Vychádza z maloobchodného predaja. Umožňuje mať napr. otvorené súčasne viac účtov, zlučovať alebo rozdelovať jednotlivé účty, tlačiť objednávky jedál na samostatnej tlačiarni v kuchyni a pod.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať doklady nablokované v reštaurácii do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.
Reštaurácia

 

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období. Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb.

 

Pomocné knihy

Kniha zakáziek s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií.
Kniha pokladne s možnosťou viesť viacej pokladní v rôznych menách a s kontrolami so zaúčtovaním v účtovnom denníku. Po zakúpení Doplnkového modulu pre import pokladničných dokladov s QR kódom, umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do modulov Pokladňa a Ostatné záväzky. 
Kniha jázd umožňujúca viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel pre firemné účely a výpočet cestovných náhrad.
Pomocné knihy

 

Opravy a reklamácie

Opravy a reklamácie

Modul umožňujúci vedenie evidencie záručných a mimozáručných opráv. Okrem základnej evidencie agenda umožňuje viesť zoznam súvisiacich organizačných úkonov a zoznam materiálu a prác. Stav zákazky je možné užívateľským nastavením farebne rozlíšiť vzhľadom k dátumu vybavenia zákazky. Materiál je možné preberať z prednastavených položiek alebo skladových kariet. V module nastavenia je možné prednastaviť farebné schémy zoznamu servisných zákaziek a dobu pre vybavovanie záručných a pozáručných opráv. Táto doba sa potom pripočítáva k dátumu prijatia zákazky a prednastavuje dátum pre vybavenie opravy. Zákazník je založený do evidencie adries.

 

Zmluvy (prijaté a vystavené)

Úplne nová agenda slúžiaca k evidencii prijatých a vystavených zmlúv. Originálne zmluvy je možné ku každému záznamu uložiť ako prílohy v bežných formátoch (napr. PDF, JPG, DOC a pod.).
Zmluvy (prijaté a vystavené)

 

Kniha bankových výpisov

Kniha bankových výpisov

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Kniha príkazov k úhrade

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).
Kniha príkazov k úhrade

 

Multiverzia programu

Multiverzia programu

Umožňuje prehľadné vedenie účtovníctva niekoľko rokov spätne. Profesionálne účtovné firmy možu pomocou tohoto modulu viesť účtovníctvo teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvárať identické kópie vybranej firmy (alebo účtovného roku) a v nich robiť napr. skúšobné zaúčtovanie rôzných dokladov, vyskúšať si rôzne mazania, opravy dát, urobiť napr. predbežnú ročnú uzávierku apod. Pri prechode na nový účtovný rok umožňuje ako účtovanie dokladov v novom účtovnom roku tak aj paralelne doúčtovávať doklady do starého účtovného roku.

 

Evidencia pošty

Program na evidenciu prijatej a odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukazov na laserových a atramentových tlačiarniach. Umožňuje k sebe pripojiť aj nami doporučované digitálne váhy. Potom dokáže napr. vypočítať aj cenu poštového a pod. Príjemcom klasických poštových zásielok je možné zaslať e-mail o tom, že obdržia cenné zásielky, dobierkové zásielky, doporučené zásielky, balík a pod. Ďalej informuje príjemcu o podacích číslach zásielok, dátume a mieste podania zásielok a prípadne aj o dobierkových cenách. Samozrejmosťou je podpora pre elektronické podanie Slovenskej pošty.
Pošta

 

Evidencia obalov

Evidencia obalov

Medzi najzákladnejšie výstupné zostavy patria napríklad zoznamy vydaných obalov apod. Umožňuje aj vyhľadávanie podľa rôznych filtrov ako napr: názov obalu, kód, použitie obalu, odmeny za obal, typy obalov, pôvody obalov apod. Nadväzuje priamo na skladové karty.

 

Manažérske grafické analýzy

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme nielen za jednotlivé dni, ale až niekoľko rokov spätne. Okrem bežne žiadaných analýz, ako sú porovnanie výnosov a nákladov, HV, vývoj stavov vybraných účtov a pod., umožňuje užívateľom programu nadefinovať si priamo vlastné grafy s vlastnými väzbami medzi jednotlivými účtami.
Manažérske grafické analýzy

 

Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom

Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom

Nastavenie týchto prístupových práv je natoľko prepracované, že Vám okrem bežných základných práv (úplný zákaz, iba čítanie, čítanie a zápis) umožní nastaviť aj rôzne kombinácie týchto práv medzi jednotlivými modulmi, a to v závislosti na vnútornej logike väzieb jednotlivých modulov a spôsobov účtovania.

 

Doplnkové moduly MRP-K/S

Jedná sa o moduly, ktoré nie sú súčasťou MRP-K/S. Tieto moduly si môžu záujemcovia zvlášť doobjednať. Ceny aktualizácií týchto modulov nie sú súčasťou cien bežných aktualizácií (ročného predplatného) a poplatky za tieto aktualizácie sú fakturované zvlášť.

Aktuálne ponúkame tieto moduly:

Importný balíček umožňujúci vzdialené pripojenie k službe iDoklad a stiahnutie vystavených faktúr v zadanom období. Importujú sa faktúry a adresy odberateľov. Pre import je možné nadefinovať profil (prednastavenie stredísk, zákaziek, typov dph a pod.). Vyžaduje, aby Váš tarif v iDoklade umožňoval prepojenie s iným účtovným softvérom.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Importný balíček pre XML import Faktúr vydaných vo formáte Stormware. Technická dokumentácia k protokolu je na stránke http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/export/Faktury/Response/faktury_03_v2.0.xml. Importujú sa faktúry a adresy odberateľov. Pre import je možné definovať profil (prednastavenie stredísk, zakáziek, typov dph a pod.). Importuje sa zo súboru uloženého na disku počítača, USB či obdobnom médiu.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Je určený k importu prijatých objednávok z e-obchodov, ktoré vedia exportovať objednávky zákazníkov vo formáte Stormware. Technická dokumentácia k protokolu je na stránke http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/import/Objednavky/order_01_v2.0.xml. Importujú sa adresy (porovnáva sa IČ, pri zhodnosti sa adresa neimportuje) a objednávka. Profilom je možné prednastaviť východzie nastavenie objednávky (sklad, číselné rady, strediská a zakázky).
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Importný balíček pre XML import Faktúr vydaných vo formáte Money S3. Importujú sa faktúry a adresy odberateľov. Pre import je možné nadefinovať profil (prednastavenie stredísk, zákaziek, typov dph a pod.). Importuje sa zo súboru uloženého na disku počítača, USB či obdobnom médiu.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Rozširuje možnosti štandardného automatického párovania o spustenie niekoľkých dávok za sebou, párovanie položiek s dokladmi v cudzej mene, rozšírené možnosti párovania priamo do denníka, možnosti párovania podľa IČO adresy atď...
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Balíček umožňujúci export a import dokladov vo formáte Inhouse (podmnožina EDI). Balíček podporuje tieto správy: Objednávka prijatá - správa ORDERS, Objednávka vydaná - správa ORDERS, Dodací list - správa DESADV, Faktúra vydaná - správa INVOIC.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Rozšírenie programu ponúka v module Skladových pohybov funkciu Automatického vyfakturovania výdajok a v module Objednávok prijatých funkcie:
- Automatické vygenerovane skladových výdajov
- Automatické vyfakturovanie neskladových objednávok.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Modul rozšiřuje možnosť exportu do xml o nadefinovanie vlastnej jednoduchej xml štruktúry, v ktorej bude export prebiehať.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Modul umožňuje exportovať skladové pohyby do formátu CSV,DBF,XLS,XML
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Doplnkový modul umožňuje importovať adresy vo formáte CSV prostredníctvom commandline režimu.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Slúži pre identifikáciu adresy a následne nastavenie cenových skupín v moduloch maloobchod a skladové pohyby prostredníctvom QR kódu na zákazníckej karte.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Umožňuje automatické nahratie zásielky z modulu Pošta do Packeta. Podacie číslo v zásielke sa vyplní bez nutnosti zásahu užívateľa.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať fiškálnu tlačiareň/platobný terminál FiskalPRO - eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať registračné pokladnice Elcom (Euro 50/80/150) - eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať fiškálnu tlačiareň Bowa -eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať fiškálnu tlačiareň Varos FM4000B/FM5000B - eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať fiškálnu tlačiareň Varos eFT4000/eFT5000 - eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať fiškálnu tlačiareň Elcom Efox - eKasa
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Po zakúpení je možné pripojiť a využívať podporovaný platobný terminál z nasledovného zoznamu:
 - Terminál pre SLSP (ECR2) - sériové rozhranie
 - Terminál pre ČSOB (PRTC02) - ethernet rozhranie
 - Terminál pre ČSOB v2 (PRTC02) - ethernet rozhranie
 - Terminál FiskalPro - ethernet rozhranie
 - Terminál FiskalPro (e-Kasa) - ethernet rozhranie
 - Terminál pre VUB (SONET) - ethernet rozhranie
 - Terminál pre UniCredit bank (SONET) - ethernet rozhranie
 - Terminál pre Poštovú banku (SONET) - ethernet rozhranie
Cena modulu: 99€ + DPH
Objednať
Importuje faktúry prijaté a adresy dodávateľov vyťažené automatickým systémom DOCU-X OCR firmy SocosIT.
Upozornenie: MRP neručí za presnosť vyťaženia údajov z OCR systému - rieši len samotný import vyťažených údajov. V cene nami dodávaného doplnkového modulu nie sú zahrnuté práva k používaniu a implementácii samotného systému DOCU-X OCR.
Cena modulu: 320€ + DPH
Objednať
Aplikácia MODO – MObilné DOklady - od firmy Bartech - je určená pre vykonávanie zberu dát v sklade (export prijatých objednávok, skladový príjem/výdaj, inventúra) cez čiarový 1D, alebo 2D kód na prenosných mobilných zariadeniach. V cene nami dodávaného doplnkového modulu nie sú zahrnuté práva k používaniu a implementácii samotného systému MODO.
Cena modulu: 150€ + DPH
Objednať
Každý doklad vystavený cez systém e-Kasa má QR kód, v ktorom sú obsiahnuté základné údaje o doklade s prepojením na Finančnú správu SR. Modul umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladne alebo Ostatných záväzkov.
Skenovanie QR kódu je možné realizovať:

Hardvérovo
- nami dodávaným ručným scannerom QR kódov v cene 63,90 € + DPH
- smartfónom, tabletom/notebookom/počítačom s webovou kamerou v spolupráci s webovou aplikáciou https://scanner.mrp.sk/

Softvérovo
-
analýzou QR kódu z obrázku v prípade, že pokladničný doklad je uložený v súbore typu obrázok (naskenovaním skenerom/multifunkčným zariadením, prefotením smartfónom alebo webovou kamerou)

Cena modulu: 49,90 € + DPH
Objednať
Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie