MRP-K/S

Vlajková loď účtovných programov MRP!

Komplexný účtovno-informačný systém, postavený na technológii SQL Klient/Server s jednoduchým ovládaním, ponúka všetky informácie potrebné pre vedenie účtovníctva, prevádzku a efektívne riadenie firmy. Vďaka svojmu prešpikovaniu rôznymi automatizačnými funkciami patrí k produktom štvrtej - digitálnej priemyselnej revolúcie.

Základné moduly MRP-K/S

Všetky základné moduly sú súčasťou základnej inštalácie účtovného systému MRP-K/S.
Jednotlivé moduly sú vzájomne previazané.

Peňažný denník

umožňuje vedenie evidencie o príjmoch výdajoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,.... Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (prehľad o majetku a záväzkoch, prehľad o príjmoch a výdajoch). Modul umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská a zakázky. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovať homebanking a podporuje obchodovanie prostredníctvom Internetu.

Účtovný denník

s možnosťou vedenia podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha, cash flow a pod.- pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie.

Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. Rieši elektronickú fakturáciu s digitálnym podpisom PDF dokladov, INHOUSE a ISDOC formát, do faktúr a predfaktúr vkladá QR kódy s platobnými údajmi. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...V prijatých faktúrach kontroluje spoľahlivosť platcov DPH a ich účty.
Tento modul umožňuje importovať/exportovať faktúry z/do modulu Fakturácia MRP-Vizuálneho účtovného systému. Takže účtovné firmy môžu používať MRP-K/S, zatiaľ čo obyčajný živnostník môže používať len vizuálnu Fakturáciu a exporty z nej odovzdávať účtovnej firme, ktorá mu v MRP-K/S vedie kompletnú účtovnú agendu.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať úhrady faktúr do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.
Umožňuje importovať faktúry z online fakturačného systému Turbofaktura.

Objednávky

Prijaté/vydané objednávky s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia. Možnosť blokovania riadku objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru.

Adresár dodávateľov/odberateľov

s možnosťou rôzneho vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Umožňuje ďalej tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

CRM

alebo Customer relationship management umožňuje sledovať činnosť na firme, pridelovať úlohy pracovníkom, združovať aktivity pod spoločné projekty.Efektívne rieši obojstrannú komunikáciu medzi firmou a jej zamestnancami a zákazníkmi. Aktivity sú prehľadne usporiadané s plánovacím kalendárom. Sleduje a eviduje jednotlivých riešiteľov konkrétnych úloh, kontroluje rozpracovanosť jednotlivých úloh. Je previazaný s modulom Adries a Kontaktov.

Daňové optimalizácie

Modul, ktorý Vám pomôže šetřiť Vaše peniaze! Pomocou tohto modulu môžete ľahšie sledovať stav Vášho účtovníctva, analyzovať predchádzajúci vývoj hospodárenie vo Vašej firme a na základe získaných výsledkov urobiť strategické plánovanie. Funkcie tohto modulu ocení ako hlavný účtovník zodpovedný za správne zaúčtovanie všetkých dokladov tak aj riadiaci manažéri zodpovední za to, že štátu odvedú v správnom čase len tie peniaze, ktoré mu podľa platných zákonov neodkladne patria.Pri návštevách kontrolných orgánov štátnej správy oceníte vzájomnú prepojenosť jednotlivých modulov a modifikovateľné výstupné zostavy. Pomocou rôznych variabilných nastavení a filtrov im dokážete predložiť podľa ich požiadaviek také výstupné zostavy, ktoré by mali uspokojiť aj tých "najstarostlivejších" úradníkov.

Sklady

s výstupnými zostavami ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.
Umožňuje účtovanie ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Okrem skladových cien pracuje s piatimi predajnými cenami, ktoré je možné viesť aj v iných menách. Užívateľov ďalej zaujala rýchlosť a robustnosť, previazanosť s agendami objednávok, fakturáciou a maloobchodom, vysokou možnosťou filtrovania, rozsiahlými možnosťami kontrolných funkcií, parametrizáciou chovania programu skladová evidencia, podporou čiarových kódov, evidenciu inventúr, rozsahom cenovej politiky (prirážky, marže, cenové skupiny) a pod.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať úhrady výdajkových dokladov do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.

Evidencia majetku

Zabezpečuje sledovanie rôznych typov majetku. Umožňuje evidovať celú históriu prevedených daňových a účtovných odpisov a zostatkových cien s presnosťou na mesiace, vrátane technických zhodnotení a prerušení odpisov. Na základe užívateľom zvolených podmienok dopočíta nasledujúce odpisy, a to na jednotlivých kartách alebo hromadne. Je možné plánovanie budúcich odpisov nadobudnutého majetku. Prevedené daňové alebo účtovné odpisy je možné za zvolené obdobie hromadne zaúčtovať, rozčlenené podľa voliteľných tried predmetov. Modul umožňuje filtrovanie a vyhľadávanie záznamov, vrátane príslušných tlačových zostáv.

Maloobchod

Jednotlivé klientské stanice je možné využívať ako maloobchodné pokladne s on-line napojením na modul skladového hospodárstva. Modul Maloobchod umožňuje tlač pokladničných dokladov cez podporované fiškálne tlačiarne a registračné pokladne, eviduje hotovosť v pokladni, robí uzávierky, prideľuje detailné práva jednotlivým predavačom a eviduje ich prácu. Podporuje používanie platobných kariet a dotykové ovládanie (prepracované užívateľské rozhranie vhodné pre prácu s dotykovým displejom). Zľavy či prirážky je možné zadávať na vybrané položky alebo na celý pokladničný doklad. Spolupracuje aj s nami dodávanými doplnkami: zásuvka na peniaze, USB snímač čiarového kódu.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať doklady nablokované v maloobchode do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.

Reštaurácia

Vychádza z maloobchodného predaja. Umožňuje mať napr. otvorené súčasne viac účtov, zlučovať alebo rozdelovať jednotlivé účty, tlačiť objednávky jedál na samostatnej tlačiarni v kuchyni a pod.
MRP-K/S je možné prepojiť s certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000 a jednoducho tlačiť, odosielať doklady nablokované v reštaurácii do online systému eKASA zriadeného Finančnou správou SR.

Editor daňových formulárov

dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre:

- Daň z príjmu fyzických osôb typu B
- Daň z príjmu právnických osôb
- Daň z motorových vozidiel (30 vozidiel)
- Poznámky k účtovnej závierke (malá/ veľká ÚJ, mikro ÚJ, nezisková org.)

Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období.

Pomocné knihy

Kniha zakáziek s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií.
Kniha pokladne s možnosťou viesť viacej pokladní v rôznych menách a s kontrolami so zaúčtovaním v účtovnom denníku. Po zakúpení Doplnkového modulu pre import pokladničných dokladov s QR kódom, umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do modulov Pokladňa a Ostatné záväzky. 
Kniha jázd umožňujúca viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel pre firemné účely a výpočet cestovných náhrad.

Opravy a reklamácie

Modul umožňujúci vedenie evidencie záručných a mimozáručných opráv. Okrem základnej evidencie agenda umožňuje viesť zoznam súvisiacich organizačných úkonov a zoznam materiálu a prác. Stav zákazky je možné užívateľským nastavením farebne rozlíšiť vzhľadom k dátumu vybavenia zákazky. Materiál je možné preberať z prednastavených položiek alebo skladových kariet. V module nastavenia je možné prednastaviť farebné schémy zoznamu servisných zákaziek a dobu pre vybavovanie záručných a pozáručných opráv. Táto doba sa potom pripočítáva k dátumu prijatia zákazky a prednastavuje dátum pre vybavenie opravy. Zákazník je založený do evidencie adries.

Zmluvy (prijaté a vystavené)

Úplne nová agenda slúžiaca k evidencii prijatých a vystavených zmlúv. Originálne zmluvy je možné ku každému záznamu uložiť ako prílohy v bežných formátoch (napr. PDF, JPG, DOC a pod.).

Kniha bankových výpisov

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

Kniha príkazov k úhrade

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

Multiverzia programu

Umožňuje prehľadné vedenie účtovníctva niekoľko rokov spätne. Profesionálne účtovné firmy možu pomocou tohoto modulu viesť účtovníctvo teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvárať identické kópie vybranej firmy (alebo účtovného roku) a v nich robiť napr. skúšobné zaúčtovanie rôzných dokladov, vyskúšať si rôzne mazania, opravy dát, urobiť napr. predbežnú ročnú uzávierku apod. Pri prechode na nový účtovný rok umožňuje ako účtovanie dokladov v novom účtovnom roku tak aj paralelne doúčtovávať doklady do starého účtovného roku.

Evidencia pošty

Program na evidenciu prijatej a odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukazov na laserových a atramentových tlačiarniach. Umožňuje k sebe pripojiť aj nami doporučované digitálne váhy. Potom dokáže napr. vypočítať aj cenu poštového a pod. Príjemcom klasických poštových zásielok je možné zaslať e-mail o tom, že obdržia cenné zásielky, dobierkové zásielky, doporučené zásielky, balík a pod. Ďalej informuje príjemcu o podacích číslach zásielok, dátume a mieste podania zásielok a prípadne aj o dobierkových cenách. Samozrejmosťou je podpora pre elektronické podanie Slovenskej pošty.

Evidencia obalov

Medzi najzákladnejšie výstupné zostavy patria napríklad zoznamy vydaných obalov apod. Umožňuje aj vyhľadávanie podľa rôznych filtrov ako napr: názov obalu, kód, použitie obalu, odmeny za obal, typy obalov, pôvody obalov apod. Nadväzuje priamo na skladové karty.

Manažérske grafické analýzy

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme nielen za jednotlivé dni, ale až niekoľko rokov spätne. Okrem bežne žiadaných analýz, ako sú porovnanie výnosov a nákladov, HV, vývoj stavov vybraných účtov a pod., umožňuje užívateľom programu nadefinovať si priamo vlastné grafy s vlastnými väzbami medzi jednotlivými účtami.

Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom

Nastavenie týchto prístupových práv je natoľko prepracované, že Vám okrem bežných základných práv (úplný zákaz, iba čítanie, čítanie a zápis) umožní nastaviť aj rôzne kombinácie týchto práv medzi jednotlivými modulmi, a to v závislosti na vnútornej logike väzieb jednotlivých modulov a spôsobov účtovania.