Žiadosť o vydanie novej licencie

Firma MRP-Company, spol. s r.o. získava a spracúva firemné kontaktné údaje na právnom základe.

Identifikácia zákazníka:*
E-mail:*
Licenčné číslo programu:*
Dôvod vydania licencie:*

V prípade porušenia licenčných podmienok stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu) a môže byť voči nemu vedené súdne stíhanie podľa Autorského zákona za zneužitie práv na používanie softvéru. Dolupodpísaný žiadateľ o vydanie novej MRP licencie týmto prehlasuje, že je oprávnený konať v mene firmy, resp. spoločnosti. Ďalej prehlasuje, že údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé.