Sprostredkovateľská zmluva o spracovávaní osobných údajov

 
            Uzavretá medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na základe článku 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  nasledovne:
 
Prevádzkovateľ:                   Užívateľ  programového vybavenia MRP
                                               alebo
                                               MRP účtovno-informačného systému
                                               (ďalej „Prevádzkovateľ“)
 
Sprostredkovateľ:
Názov firmy:                          MRP-Company, spol. s r.o.
IČO:                                       31582320
DIČ:                                       2020458836
Sídlo firmy:                            kpt. Jána Nálepku 607/25,976 46 Valaská
Zákonný zástupca firmy:       Ing. Emil Nomilner, konateľ
                                               (ďalej  „Sprostredkovateľ“ )
 
 
1. Úvod.
 
Sprostredkovateľ poskytuje Prevádzkovateľovi na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy právo používať MRP programové vybavenie alebo účtovno-informačný systém MRP (ďalej „Informačný systém“).
 
V rámci udelenej licencie Sprostredkovateľ môže vykonať servis dát Informačného systému, ktorý používa Prevádzkovateľ, pomocou vzdialeného pripojenia, a to službou vzdialenej pomoci.
 
Pripojením sa na Informačný systém môže Sprostredkovateľ získať aj prístup k osobným údajom uloženým v Informačnom systéme. Táto zmluva upravuje podmienky spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom v zmysle GDPR:
 
 
2. Poverenie na spracovanie osobných údajov
 
Prevádzkovateľ týmto udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi k pripojeniu službou vzdialenej pomoci do Informačného systému za účelom servisu dát Prevádzkovateľa a zaväzuje sa vykonať všetky možné a účelné opatrenia na zabránenie sprístupneniu akýchkoľvek dát Sprostredkovateľovi, ktoré nie sú potrebné na činnosti vedúce k splneniu účelu pripojenia. Ak napriek týmto opatreniam bude prístup Sprostredkovateľa k osobným údajom nevyhnutne potrebný na splnenie účelu pripojenia, Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa k vizuálnej kontrole, vyhľadávaniu v údajoch, editáciu a opravu údajov na základe pokynov Prevádzkovateľa a podľa ustanovení GDPR.
 
Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný s Prevádzkovateľom v tejto zmluve a spôsobom stanoveným podľa GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 
 
3. Spracúvanie osobných údajov
 
Predmet a doba spracúvania
 
- Sprostredkovateľ vykoná technické pripojenie službou vzdialenej pomoci na zariadenia Prevádzkovateľa vždy len na výslovnú žiadosť Prevádzkovateľa. Pred samotným pripojením oznámi Prevádzkovateľ verbálne alebo inou formou zamestnancom Sprostredkovateľa potrebné dáta k samotnému pripojeniu. Oznámenie potrebných dát na pripojenie je považované za žiadosť o pripojenie.
- Pri servise dát v Informačnom systéme Sprostredkovateľom môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov a to ich prezeraním, vyhľadávaním, editáciou a opravou databáz Informačného systému.
- Pri vzdialenom pripojení štandardne Sprostredkovateľ nepreberá, nesťahuje (nerobí download) osobné ani žiadne iné údaje zo zariadení Prevádzkovateľa, rovnako tak nerobí žiadne archívne záložné súbory z údajov  Prevádzkovateľa a neuskutočňuje žiadne snímky obrazovky zobrazených osobných údajov Prevádzkovateľa. Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné aby Sprostredkovateľ vymazal alebo vrátil akékoľvek osobné údaje Prevádzkovateľa po ukončení poskytovania služieb.
- Iba  v prípade závažného narušenia dátových štruktúr môže Sprostredkovateľ po konzultácii s  Prevádzkovateľom stiahnuť poškodené dáta, na nevyhnutný čas do svojho zariadenia, následne  uskutočniť ich nevyhnutnú  opravu a vrátiť ich späť opravené za dohľadu Prevádzkovateľa do jeho zariadenia. Po uskutočnení týchto úkonov sa Sprostredkovateľ zaväzuje okamžite vymazať všetky kópie stiahnutých dát zo svojich zariadení.
- Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje maximálne iba po dobu pripojenia na Informačný systém Prevádzkovateľa.
 
Povaha a účel spracúvania
 
- Počas kontroly konzistentnosti údajov môžu zamestnanci Sprostredkovateľa prezerať, vyhľadávať, editovať, opravovať kontaktné adresárové údaje/ meno, priezvisko, adresa, email, telefón.../ resp. osobné mzdové údaje /meno, priezvisko, adresa, rodné číslo,osobný bankový účet..../  uložené v Informačných systémoch.
- Osobné údaje sú prehliadané za účelom servisu dát Prevádzkovateľa v Informačných systémoch z dôvodu vyhľadania logických chýb, nadefinovaných do  Informačného systému Prevádzkovateľom, alebo vyhľadania a opravy databáz.
- Prevádzkovateľ prehlasuje, že vo svojich Informačných systémoch  nespracúva  osobitné kategórie osobných údajov.
- Sprostredkovateľ nebude mať prístup k osobitným kategóriám osobných údajov .
 
Povinnosti a práva Sprostredkovateľa a Prevádzkovateľa
 
- Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa.
- Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním primeraných technických a organizačných bezpečnostných opatrení v súlade s čl. 28 ods. 3 písm. c), a čl. 32 GDPR v spojení s čl. 5 ods. 1 a ods. 2 GDPR
- Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa do svojich činností v zmysle tejto zmluvy.
- Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek stanovených v ustanoveniach čl. 28 až 33 GDPR.
- Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť a dôvernosť ohľadne spracúvaných osobných údajov a je povinný poučiť o povinnosti dodržať ustanovenia tohto článku aj svojich zamestnancov, ktorí budú osobné údaje prehliadať, editovať a opravovať, a v rovnakom rozsahu ich zaviazať mlčanlivosťou a dôvernosťou. Tento záväzok mlčanlivosti bude trvať aj po ukončení spracúvania osobných údajov a po ukončení pracovnej zmluvy zamestnanca.
- Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že  prehliadané, editované a opravované údaje neposkytne tretej osobe a rovnako tak ich Sprostredkovateľ nepoužije na vlastnú spotrebu. Sprostredkovateľ je povinný v rovnakom rozsahu zaviazať aj svojich zamestnancov.
- Prevádzkovateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že pripojenie sa na Informačný systém Sprostredkovateľom uskutočňuje vždy výhradne iba na jeho žiadosť a pred uskutočneným pripojením udelí súhlas so vzdialenou technickou pomocou formou oznámenia nezbytných pripojovacích údajov Sprostredkovateľovi (ID a Heslo).
 
 
4. Trvanie zmluvy
 
- Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami.
- Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek a ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac. Platnosť zmluvy vyprší v prvý deň nasledujúceho mesiaca po preukázateľnom doručení výpovede zmluvy druhej zmluvnej strane.
 
 
5. Záverečné ustanovenie
 
- Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení povinností z tejto zmluvy a navzájom sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre splnenie povinností zo zmluvy.
- Ak budú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy celkom alebo čiastočne neplatné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo zmluvy ako celku. Zmluvné strany sú povinné neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť takým ustanovením, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje hospodárskemu účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. To isté platí v prípade medzier.
- Vzťahy v zmluve neupravené sa spravujú nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) ako aj príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- Zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej odsúhlasenia obidvomi zmluvnými stranami.
- Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej odsúhlasením prečítali, jej obsahu porozumeli, obsah zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, zmluvu neodsúhlasili v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú.
 
 
Sprostredkovateľ, firma MRP-Company, spol. s r.o., s textom tejto zmluvy súhlasí.