8.20.983 22.5.2019
UČTOVNÝ DENNÍK
- nové predlohy výstupnej zostavy Hlavná kniha (syntetická ev.)
  012 Podrobný výpis - suma podľa komplet. klasifikácie
  013 Skrátený výpis - suma podľa komplet. klasifikácie
  + filter pre výber klasifikácie
  + sumarizácia za klasifikáciu
8.20.982 22.5.2019
KNIHA MAJETKU
-  úprava počitočných a koncových.hodnôt vo výstupnej zostave Zoznam majetku
  - v závislosti na dátume zaradenia / vyradenia karty majetku počas aktuálneho obdobia
8.20.979 5.4.2019
PRÍKAZY NA ÚHRADU
- nové predlohy výstupných zostáv s QR kódom
  Príkaz na úhradu
    017  Príkaz na úhradu - QR kód
  Príkaz na úhradu hromadný
    025 QR kód  na položke

STÁLE PLATBY
- ukladanie posledne použitého spôsobu zoradenia zobrazovania údajov
8.20.978 21.3.2019
Nové Typy DPH
71 .. 79 - plnenia bez dane - Služby s miestom dodania ...
  - platné pre Zoznam DPH dokladov od 01.01.2019
  - nevstupujú do Výkazu DPH ani KV DPH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2019/2019.02.18_Nove_zazn_povin.pdf

KNIHA MAJETKU
- nulovanie zostatkovej ceny na konci obdobia pri vyradení majetku
8.20.977 28.2.2019
STÁLE PLATBY
- doplnené moduly Hľadanie a Zobrazenie
- možnosť otvárania priamo z agendy Príkazov na úhradu ( cez Funkcie )
8.20.976 20.2.2019
KNIHA MAJETKU
- výstupná zostava Zoznam majetku
  - doplnené filtrovanie kariet ( všetky / aktívne / vyradené )
  - nová predloha výstupnej zostavy 008 Karty majetku
8.20.975 15.2.2019
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- tlačivo pre daň z príjmu pre FO za rok 2018
  - podpora exportu vo formáte XML na FS
8.20.973 7.2.2019
Podpora nového FM a POS terminálu FiskalPRO

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá pre daň z príjmu pre FO aj PO za rok 2018
  - FO zatiaľ bez exportu do XML
- nové tlačivo Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2018

BANKOVÉ VÝPISY
- Hromadné zaúčtovanie položiek výpisu
  - možnosťou pridania a spracovania predkontácií účtovania bez VS
8.20.972 22.1.2019
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- tlačivo k dani z motorových vozidiel doplnené o import XML z Finančnej správy

BANKOVÉ VÝPISY
- Hromadné zaúčtovanie položiek výpisu doplnené o :
  - informačné okno s možnosťou prerušenia
  - spracovanie úhrad dobropisov
8.20.971 22.1.2019
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- číselník Predkontácií účtovania dokladov :
  - zjednodušenie zadávania - preberanie textu predkontacie z oznacenia pohybu / analytiky
  - doplnený o možnosť vypnutia používania predkontácie