8.60.1070 21.4.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov
- automatické pridávanie adries zo skenovaných dokladov
8.60.1069 9.4.2022
KNIHA JÁZD
- nové sadzby stravného a sadzieb základnej náhrady platné od 01.05.2022
8.60.1068 8.4.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom
- umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov.
- podrobný popis nájdete na adrese:
https://faq.mrp.sk/605
8.60.1065 8.4.2022
BANKOVÉ VÝPISY
- zaradenie úhrady - manuálny výber dokladov doplnený o VS
8.60.1061 3.2.2022
SKLAD
- hlásenie pre Štatistický úrad ( Intrastat ) - platné od 01.01.2022
8.60.1059 20.1.2022
SKLAD
- aktualizovaný číselník Colný sadzobník
8.60.1058 17.1.2022
ADRESY
- kontrola čísla účtu dodávateľa podľa FS
  - pri pridaní / editácii adresy, prijatej faktúry a ostatného záväzku
  - pri zaradení úhrady prijatej faktúry / ostatného záväzku do príkazu na úhradu

KNIHA MAJETKU
- prepojenie evidenčného čísla na číselné rady
- doplnené nové číselníky : umiestnenia, spôsobu nadobudnutia a vyradenia

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá za rok 2021
 - daň z príjmu pre FO a PO
 - Poznámky k Účtovnej závierke
 - daň z motorových vozidiel
8.50.1055 17.1.2022
Údržba dát
Import dát v internom formáte PHC
- doplnená možnosť importu vydaných a prijatých faktúr aj s úhradami z CZ verzie programu
  + prepočet celkových čiastok kurzom NBS / ECB z CZK na EUR
8.50.1054 17.1.2022
Agenda DPH
- výpočet riadkov 01..04 doplnený o čiastky základu a DPH z dokladov s typom DPH 11, 12, 13, 14

knihy MAJETKU
- pridávanie a opravy karty majetku - zmena dizajnu editačného okna
8.50.1053 15.11.2021
- načítanie kurzového lístka z NBS / ECB - dátum platnosti totožný s dátumom vyhlásenia

FAKTÚRY VYDANÉ
- editácia faktúry v režime OSS a EU - ponuka sadzieb DPH pre zvolený štát EU