5.67.001 7.9.2017

Modul Faktúry, pohľadávky, záväzky

Zoznam úhrad - doplnená funkcia Oprava dátumu úhrady Ctrl+D.

Obecné

Boli urobené úpravy pri používaní filtrov

Kurzové lístky

Bola prepracovaná agenda načítanie kurzových lístkov z internetu.

Modul Faktúry

Faktúry vydané - Funkcie - Import faktúr z Money. Nový importný balíček umožňujúci importovať faktúry vydané zo systému Money S3.

Modul Drobný majetok

Pridaná možnosť evidovať prílohy ku karte drobného majetku.

5.65.003 1.8.2017

Modul Sklad

V Nastavenie - Sklad - Ďalšie parametre je možné zapnúť Indikáciu prekročeného nastavenia minima, maxima.

5.65.001 28.6.2017

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie.

Modul Maloobchod

Funkcie - úhrada faktúry tretej strany bez väzby na evidenciu faktúr.

5.64.005 16.6.2017

Modul faktúry

Zmeny v preberaní objednávok pri editácie faktúry.

5.64.004 15.6.2017

Modul adresy

Pre hromadnú zmenu polí si je možné nechať zobraziť a prípadne nastaviť parametre vstupného súboru.

5.64.003 6.6.2017

Program obecne

Zmeny vo vyhodnocovaní práv prístupu k niektorým číselníkom.

Modul Faktúry

Exporty rozšírený o možnosť exportovať "systémové" polia (napr. interné identifikátory záznamov).

5.64.002 5.6.2017

Program obecne

Hlavné okno programu vizuálne zobrazuje práva prístupu užívateľa k jednotlivým agendám.

5.64.001 1.6.2017

Program obecne

V menu Údržba je teraz možné importovať firemnú a užívateľskú konfiguráciu z inej firmy.

Modul Faktúry vydané

Výstupy - pri ukladaní do súboru a odosielaní emailom je možné v okne Vyberte doplňujúci text tlačítkom Masky súborov a predmetu emailov prednastaviť, pod akým názvom sa má súbor uložiť prípadne aký má byť predmet emailu.

Balíček Import faktúr vo formáte Stormware bol rozšírený o funkcionalitu dopočítania celkových čiastok dokladu v prípade, že importný XML súbor neobsahuje ich rozpočítanie na základ a dph.

Profily pre pridanie Daňového dokladu boli rozšířené o možnosť automatického vytvorenia úhrady a pokladničného dokladu po vystavení faktúry.

Export vo formáte ISDOC bol rozšírený o export čísla skladové karty, EAN kódu, Kódu 1 a Kódu 2 zo skladovej karty.

Modul Ostatné pohľadávky/Ostatné záväzky

Do Nastavenia bol doplnený prepínač Ponúkať výber číselných radov pri pridaní dokladu.

Modul Skladové karty

Bola pridaná evidencia pomocných EAN kódov, ktorá slúži pre vyhľadávanie tovaru.

5.63.004 12.4.2017

Modul Účtovný denník

Zadávanie dokladov v agendách Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady boli rozšírené o pole Predkontácia, ktorá sa následne používa pri zaúčtovaní do účtovného denníka.

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie. Teraz je možné Faktúry vydané párovať aj podľa poľa Pôvodné číslo objednávky.

Modul Objednávky

Pri hromadnom preberaní skladových kariet do objednávky je možné v module Nastavenie objednávok zvoliť zotriedenie preberaných položiek.

Modul Skladové pohyby

Je možné globálne prednastaviť východzí druh pohybu ku každému skladu v nastavení skladov.

5.62.001 30.3.2017

Program obecne

Výstupné zostavy je teraz možné exportovať do súboru tiež v dátovom formáte XLSX.

Modul Faktúry vydané

Import faktúr z Turbofaktúry - prihlasovacie meno a heslo ku službe TurboFaktura boli presunuté do profilov.