GDPR alebo ako prežiť nariadenie Európskeho parlamentu

GDPR

alebo ako prežiť nariadenie Európskeho parlamentu 2016/679
zo dňa 27. apríla 2016,
ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018

Drvivá väčšina riešenia problematiky GDPR spočíva priamo na jednotlivých podnikateľských subjektoch! Podnikateľské subjekty si v prvej rade musia vytvoriť vnútropodnikové smernice a vykonať príslušné opatrenia na naplnenie GDPR! Teda používané softwarové vybavenie na spracovanie firemných agend (Miezd, Faktúr, Skladov, Účtovníctva, ...) môže len napomôcť firmám a podnikateľom v ochrane osobných údajov fyzických osôb. V našich programoch sme implementovali veľa funkcií, ktoré priamo podporujú GDPR a môžme teda povedať, že sme na GDPR pripravení! Vzhľadom k tomu, že nové nariadenie GDPR predstavuje priamo revolúciu v ochrane osobných údajov, počítame s tým, že aj praktické dopady sa budú postupne zákonne upravovať či objasňovať, preto Vám doporučujeme vykonávanie pravidelných aktualizácií Vami používaného programového vybavenia.

V čom konkrétne Vám môže pomôcť MRP programové vybavenie v naplnení požiadaviek GDPR?

1. PRÁVO NA VÝMAZ

V prípade, že Vás fyzická osoba požiada o vymazanie svojich osobných údajov z Vašich agend vedených v našich MRP-účtovných systémoch, tak Vám to naše účtovné systémy umožnia. Pripomíname, že v tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli nadradenosť iných zákonov platných v SR, ktoré priamo nariaďujú uchovávanie určitých dokladov a to až desiatky rokov. Súčasťou týchto dokladov sú mnohokrát priamo aj osobné údaje fyzických osôb. V tomto prípade Vám naše účtovné agendy umožnia označenie týchto fyzických osôb s ich osobnými údajmi a v najbližšom zákonne možnom období Vám ich potom umožnia vymazať.

2. ŠIFROVANIE ZÁLOH ÚČTOVNÝCH DÁT

MRP-programové vybavenie Vám umožní vytvárať šifrované zálohy účtovných dát. To ocenia hlavne tí užívatelia, ktorým hrozí strata či odcudzenie dát. V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť, že v prípade, keď použijete pri šifrovanom zálohovaní Vami zvolené heslo, ktoré vzápätí zabudnete, Vaše odzálohované dáta budú NEOBNOVITEĽNÉ!

3. SKRYTIE PRÍSTUPU DO ÚČTOVNÝCH AGEND HESLOM

Najväčší komfort a možnosti v tomto bode má náš účtovný systém MRP-K/S. Prístup k tomuto účtovnému systému je tak sofistikovane prepracovaný, že správca systému môže udeliť prístupové práva pre jednotlivých užívateľov až na jednotlivé podagendy.

4. OCHRANA DÁT PRI PRÁCI V POČÍTAČOVEJ SIETI

Opäť i v tomto prípade zabezpečuje najväčší komfort a účinnosť náš účtovný systém MRP-K/S. Je od prvopočiatku vyvíjaný s najväčším možným dôrazom práve na bezpečnosť dát. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o aplikáciu typu Klient/Server s použitím technológie DMAL, Vaše dáta môžu byť na dátovom serveri umiestnené tak, že z iných aplikácií budú nedostupné pre tých, ktorí nepoznajú príslušné prístupové heslá, teda budú aj maximálne zabezpečené proti prípadnému odcudzeniu. Prevádzkovať MRP-Vizuálny účtovný systém doporučujeme v najnovších operačných systémoch Windows a využívať zabezpečenie Vašich dát pomocou aplikácií týchto operačných systémov (napr. nástroj BitLocker).

5. OCHRANA VÝSTUPNÝCH PDF DOKUMENTOV HESLOM

V MRP-Vizuálnom účtovnom systéme a účtovnom systéme MRP-K/S umožňujeme vykonávať šifrovanie výstupných PDF dokumentov heslom, čo môžu využiť napr. firmy pri zasielaní faktúr, výplatných lístkov či iných dokumentov cez internet.

Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie