image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Prečo je výhodné používať pri účtovných systémoch architektúru typu Klient/Server? Vytlačiť

Z hľadiska architektúry správy užívateľských dát môžeme účtovné systémy rozdeliť na dve základné skupiny:

 • Účtovné systémy s bežnými súborovými databázami. Týchto systémov je na trhu väčšina (v MRP ich zastupujú MRP-Vizuálny a MRP-Univerzálny účtovno-informačné systémy).
 • Účtovné systémy s architektúrou klient/server (v MRP ich zastupuje účtovno-informačný systém MRP-K/S).

Porovnajme, ako sa tieto účtovné systémy líšia v kľúčových parametroch, a to v ochrane dát pred počítačovými vírusmi,
poruchami hardware, nekalými úmyslami vlastných zamestnancov a v rýchlosti práce v sieti.


Ochrana dát pred počítačovými vírusmi

 • Architektúra s bežnými súborovými databázami
  Každý, kto s takýmto systémom pracuje, musí mať zabezpečený priamy prístup k užívateľským dátam! Presvedčíme sa o tom tak, že po ukončení práce s účtovným programom si spustíme napr. program Prieskumník z Windows alebo iný súborový manažér a môžeme tieto databázy prehliadať, editovať alebo aj mazať.

  architektura1 

 

Obr.1: Architektúra s bežnými súborovými databázami

Ochrana dát u týchto účtovných systémov s bežnými súborovými databázami je tak silná, ako je silný najslabší článok z celej siete. Stačí keď jeden z počítačov napadne vírus nechcene stiahnutý zo siete a môže dôjsť k strate alebo odcudzeniu účtovných dát. 

 

 

Architektúra klient/server

architektura2 

Obr.2: Architektúra Klient/Server s technológiou DMAL

 

Z uvedeného vyplýva veľmi vysoká ochrana dát pri systémoch s architektúrou Klient/Server. Pokiaľ klientsky počítač v sieti napadne vírus, potom pre účtovné databáze, ktoré sú na serveri, to nepredstavuje priame ohrozenie.
Tieto bezpečnostné vlastnosti sa najčastejšie využívajú pri práci v počítačovej sieti, ale pri správnom nastavení ich môžeme využiť už aj pri práci na jednom počítači!

 

 

Ochrana dát pred poruchami hardvéru 

 • Architektúra s bežnými súborovými databázami
  Pri architektúre s bežnými súborovými databázami každá stanica v sieti musí mať priamy prístup k účtovným dátam. V prípade poruchy akéhokoľvek počítača v sieti (a zvlášť ak sa na tomto počítači práve pracuje s účtovnými dátami) môže dôjsť k poškodeniu dát. Oprava dát je veľmi časovo náročná a naviac dáta môžu byť tak značne poškodené, že ich ani nie je možné opraviť.
 • Architektúra klient/server
  Pri architektúre klient/server nemôže porucha hardvéru na klientskej stanici spôsobiť stratu alebo narušenie účtovných dát, ktoré sú uložené na serveri. Pri serverovej stanici je možné riziko prípadných porúch znížiť na minimum použitím kvalitného hardvéru, mirrorovaných diskov, záložného zdroja a pravidelným zálohovaním údajov.

 • Ochrana dát pred nekalými úmyslami vlastných zamestnancov

 • Architektúra s bežnými súborovými databázami
  Každý zamestnanec pracujúci s týmto systémom musí mať prístup k účtovným dátam. Stačí keď má k jednej zo staníc prístup zamestnanec s nekalými zámermi a môže dôjsť k strate alebo odcudzeniu účtovných dát. Môže mu k tomu stačiť bežná znalosť práce so súborovými manažérmi (napr. Prieskumníkom), nemusí sa jednať o žiadneho skúseného hackera. 
 • Architektúra klient/server
  Jednotliví užívatelia, pri správnom nastavení, nemajú priamy prístup k účtovným databázam. Správu dát a operácie s databázami robí databázový server. Jednotliví užívatelia môžu robiť s účtovnými dátami iba tie operácie, ktoré im správca povolí.
  Po ukončení práce s programom sa ani programátori nemôžu bežným spôsobom (napr. prostredníctvom súborových manažérov) z klientskej stanice k týmto dátam dostať.

 

 • Rýchlosť práce v sieti  

  • Architektúra s bežnými súborovými databázami
   Pri bežných súborových databázach vždy dáta spracováva každá stanica v sieti, po sieti putujú veľké objemy dát, a preto sú tieto systémy veľmi náročné na rýchlosť sietí.
  • Architektúra klient/server
   Pri architektúre klient/server klientsky počítač posiela na server iba požiadavky a ten klientovi vracia výsledky. Medzi klientom a serverom putujú len tie dáta, ktoré klient práve potrebuje, čím je zaťaženie siete oproti systémom s bežnými súborovými databázami výrazne (rádovo) nižšie. Systémy klient/server budú teda pri práci v sieťach výrazne rýchlejšie oproti iným systémom - to sa prejaví hlavne v pomalších sieťach s priamym pripojením.
 •  

 

Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.