image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

MRP-Silver a MRP-Gold

Dva komplety novodobých účtovných programov za neuveriteľné ceny, ktoré nadchnú drvivú väčšinu podnikateľov a firiem.
 

Obsahujú navzájom previazané účtovné programy z MRP-Vizuálneho účtovného systému. Sú určené ako pre drobných remeselníkov, tak aj pre väčšinu spoločností s rozsiahlym skladovým hospodárstvom, ktoré zamestnávajú veľké množstvo zamestnancov. Daňoví poradcovia a profesionálne účtovné firmy ocenia hlavne to, že môžu viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu pre prakticky neobmedzený počet subjektov (jedná sa o multiverzie programov). Umožňujú jednoduchým spôsobom robiť ročné uzávierky alebo na prelome roka voľne prechádzať medzi jednotlivými účtovnými obdobiami. V rámci maximálnej automatizácie práce, ktorú celý balík účtovných programov ponúka, oceníte aj napr. implementovanú podporu Internetového bankovníctva. Súčasťou dodávky programového vybavenia sú aj stovky preddefinovaných výstupných formulárov. V prípade, že by ste si aj tak potrebovali tieto formuláre nejako upraviť alebo si vytvoriť svoje vlastné, môžete to jednoducho urobiť pomocou implementovaného editoru formulárov. Vybrané formuláre môžete potom odoslať štátnej správe priamo z Vášho počítača. Jednatelia a ekonómovia firiem ocenia pri svojom strategickom plánovaní aj výstupy z modulu Manažérskych grafických analýz, ktoré dokážu spracovávať účtovné dáta aj niekoľko rokov spätne.


Súčasťou dodávky sú tieto programové moduly a podmoduly:

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

s podmodulmi: Pokladničný denník, Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...

Fakturácia

s podmodulmi: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha

Sklad

S možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Pomocník pre prípravu a tlač vlastných formulárov ako Daní z príjmu, tak aj ročných hlásení osôb samostatne zárobkovo činných pre VZP a pre Správu sociálneho zabezpečenia.

Mzdy a personalistika

S komplexnými výstupnými zostavami pre neobmezený počet pracovníkov.

 

 MRP - GOLD 
  (naviac umožňuje aj prácu na viacerých počítačoch v jednej lokálnej počítačovej sieti)    
 599 € bez DPH 
 MRP - SILVER  399 € bez DPH

 
Cena upgrade cez internet (12 mesiacov) je pri zakúpení balíka MRP-Gold alebo MRP-Silver len 13,19 € bez DPH.

Samozrejmosťou je, tak ako u ostatných našich programoch, že k vyššie uvedeným programovým kompletom poskytujeme Hot-Line poradenstvo ZADARMO.