image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Výroba a kalkulácie 
 

Pre koho je program určený?

  • Strojárenský a elektrotechnický priemysel, textilnú a nábytkársku výrobu, a ďalšie odvetvia v segmente malých a stredných firiem so zákazkovou, kusovou či sériovou výrobou.

Produkt nájde najlepšie využitie vo výrobnom procese, v ktorom na vstupe je mnoho vstupných surovín (materiálu) a na výstupe je vopred stanovený sortiment výrobkov (syntetický proces), prípadne sortiment výrobkov na výstupe je otvorený s možnosťou individuálnych zmien vo výrobkoch.

Aplikácia pracuje na báze výpočtu, ktorý na základe štruktúry výrobku (materiálová norma, kusovníky) a potrieb výroby (výrobné zákazky) určí spotrebu materiálu, pričom berie do úvahy informácie o stave zásob v programe MRP Sklad.
Zadaním výkonovej normy (technologického postupu) vypočíta potrebu kapacít (minút) na jednotlivé pracoviská a umožní presné sledovanie výrobného procesu a pracovných výkonov zamestnancov.

Na základe materiálovej aj výkonovej normy program umožňuje určiť predbežnú kalkuláciu ceny výrobku. Funkcia kalkulácie v zákazkách umožní presné vyčíslenie nákladov na výrobok. Sledovaním výroby po jednotlivých operáciách je možné zistiť stav rozpracovanosti výrobkov a zákaziek.
vyroba
Čo program ponúka?

 

  • Agenda Ponuky umožňuje zostavovať výrobné ponuky s využitím materiálovej a výkonovej normy na ponúkané položky:

 

- kalkulácia nákladov stanovuje ceny výrobkov v ponuke
- automatizovaná tvorba výrobnej zákazky z ponuky

 

  • Agenda sledovania výkonov zamestnancov umožňuje:

- detailne sledovať výkony zamestnancov za jednotlivé operácie, zákazky a výrobky
- vyhodnocovanie výkonov z pohľadu zamestnancov - podklad pre vystavenie miezd
- vyhodnocovanie výkonov zamestnancov z pohľadu firmy - sledovanie využitia pracovného času
- v prípade reklamácie spätne zistiť, ktorý pracovník sa podieľal na výrobe konkrétneho výrobku

 

  • Možnosť nadefinovať ďalších 5 individuálnych kalkulačných číselníkov, ktoré je možné využiť pri kalkulácii zákazky, či ponuky.
  • Agenda Operatívne zákazky:

- materiál a výkony je možné priraďovať k jednotlivým položkám zákazky, nielen k celej zákazke
- samostatná kalkulácia jednotlivých položiek operatívnej zákazky a aj celej zákazky
- doplnená možnosť plánovať materiál a výkony (bolo možné iba sledovať spotrebu materiálu a výkonov)

 

  • Funkcia zberu dát z procesu výroby pomocou čítačiek čiarového kódu:

- automatizovaný zber dát v reálnom čase - v okamihu vykonania operácie, minimalizácia chýb a nepresností v dátach
- presné sledovanie realizácie jednotlivých operácií technologických postupov
- presné informácie o rozpracovanosti jednotlivých výrobných zákaziek
- sledovanie odpracovaných výkonov zamestnancov a efektívnosti využitia pracovného času
- výstupy pre odmeňovanie zamestnancov

 

  • Možnosť zadávať režijný materiál priamo do normy

- tento materiál vstupuje do výrobku nepriamo, napr. rôzny pomocný materiál (mazivá, lepidlá, nite, rôzne prípravky, ...)
- presnejšie určenie kalkulácie ceny výrobku

 

vyroba2


Program je koncipovaný maximálne variabilne, aby vyhovoval väčšine užívateľov. Jednoduchá štruktúra programu zabezpečí jeho rýchle zavedenie do prevádzky a práca s programom si nevyžaduje časovo náročné zaškolenie obsluhy. Na bezproblémovú činnosť programu MRP® Výroba a kalkulácie je potrebné mať nainštalovanú sieťovú verziu programu MRP® Sklad.


Viac informácií o tomto programe a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme na mailovej adrese kalkulacie@mrp.sk, alebo vyroba@mrp.sk.
Demoverziu programu Výroba a kalkulácie Vám na požiadanie aj s príkladom pošleme mailom.

  


Novivky v jednotlivých verziách programu

 

 Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch.