image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Fakturácia

Program na vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.
 

  •      Hlavné výhody 

  • check-mark-3-24 Vždy aktuálna legislatíva

  • check-mark-3-24 Neobmezdený počet zápisov v jednotlivých agendách               

  • check-mark-3-24 Hotline poradenstvo ZADARMO

  • check-mark-3-24 Užívateľsky editovateľné tlačové zostavy

  • check-mark-3-24 Jednoduché a intuitívne ovládanie

  fakturacia


     Stručný prehľad možností programu

 • Zapracovaná Kontrola potencionálne rizikových daňových subjektov.
 • Podpora SEPA platieb v príkazoch na úhradu a import SEPA výpisov.
 • Podpora pre PAY by Square - platba faktúr pomocou QR kódov.
 • Generátor faktúr
 • Umožňuje evidovať faktúry a ich úhrady aj v zahraničnej mene.
 • Rovnako aj v objednávkach je možné zadávať aj zahraničnú menu.
 • Na zobrazenie faktúr podľa rôznych kritérií využijete množstvo filtrov.
 • Program ponúka množstvo tlačových predlôh na tlač, napr. faktúr (aj s duálnym zobrazením celkových cien), predfaktúr, zoznamov faktúr, atď.
 • Zaujímavosťou je aj možnosť vytvorenia časového rozlíšenia pohľadávok aj záväzkov.
 • Výstupné zostavy sa dajú jednoduchým spôsobom upravovať.
 • Príkazy na úhradu je možné posielať do banky aj v elektronickom formáte.
 • Umožňuje export dát do programu Pošta, a iných Windows kompatibilných aplikácií (DBF, XLS, TXT, HTML, RTF).
 • Samostatný program FAKTURÁCIA nie je prepojený so samostatným programom SKLAD.

 

Program Fakturácia je možné zakúpiť samostane, alebo je automaticky súčasťou programov Jednoduché a Podvojné účtovníctvo.

 

      downloading-updates-48

 Nainštalujte si

 skúšobnú verziu 

 

 

 

 

Fakturácia obsahuje nasledujúce moduly:

 

fa_s


Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. 
Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. 
S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópiestorná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...
Umožňuje realizovať homebanking a podporuje obchodovanie cez Internet - dokáže e-mailom rozosielať objednávky, faktúry a predfaktúry. 


Tento modul umožňuje importovať/exportovať faktúry z/do Účtovného systému MRP-K/S. Takže účtovné firmy môžu používať MRP-K/S, zatiaľ čo obyčajný živnostník môže používať len vizuálnu Fakturáciu (ktorá je jednoduchá na obsluhu a za nízku cenu) a exporty z nej odovzdávať účtovnej firme, ktorá mu v MRP-K/S vedie kompletnú účtovnú agendu.

 

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožnuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich.

Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovať do denníka, alebo vytlačiť cez Výstupy, ako aj Knihu pokladne. Zoradenie zápisov v knihe pokladne je možné iužívateľsky nastaviť podľa zvolených kritérií.


 

pokladna_s

 

 

bv_s


Bankové výpisy

 

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Príkazy na úhradu  


dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).


 

prikazy_s

 

objednavky_s


Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia.

 

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa
rôznych kritérií.

Program umožnuje vystavovať faktúry na základe evidovaných zákaziek a rozúčtovávať náklady na jednotlivé zákazky.
zakazky_s

 

 

adresy_s


Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov.

Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod.  Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

 

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch.
Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch.

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.

                                                                                


 

Analyzy_s

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia Fakturácie.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Fakturáciu rozšírenú o nasledujúce moduly:


Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu. 
Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.

 

Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre učtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP.