image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Jednoduché účtovníctvo

Vysoko variabilný, spoľahlivý a jednoduchý účtovný systém s možnosťou vedenia peňažného denníka s ľubovoľným počtom zápisov, pokladne, bankovej knihy.

 

  •      Hlavné výhody 

  • check-mark-3-24 Vždy aktuálna legislatíva

  • check-mark-3-24 Neobmezdený počet zápisov v jednotlivých agendách               

  • check-mark-3-24 Hotline poradenstvo ZADARMO

  • check-mark-3-24 Užívateľsky editovateľné tlačové zostavy

  • check-mark-3-24 Jednoduché a intuitívne ovládanie

  ju


     Stručný prehľad možností programu

 • Zapracovaná Kontrola potencionálne rizikových daňových subjektov.
 • Jednoduchý prechod z neplatcu DPH na platcu DPH a naopak.
 • Podpora SEPA platieb v príkazoch na úhradu a import SEPA výpisov.
 • Zapracovaný Kontrolný výkaz k DPH.
 • Podpora pre PAY by Square - platba faktúr pomocou QR kódov.
 • Generátor faktúr.
 • Pri nastavení platcu DPH je možné robiť výpočet, tlač Priznania k DPH, aj Súhrnného výkazu DPH pre EÚ. Výpočet DPH je možné ukladať do formátu XML.
 • Výstupné zostavy Výpočet DPH a Ročný výkaz je možné ukladať do formátov FDF (sú akceptované daňovým úradom).
 • Program umožňuje exportovať údaje do iných Windows kompatibilných aplikácií (DBF, XLS, TXT, HTML, RTF, PDF). Pri exporte do formátu PDF je možné vložiť digitálny podpis.
 • Preddefinované pohyby príjmov a výdavkov je možné členiť na analytické účty.
 • Tiež v elektronickom formáte môžete do banky posielať aj príkazy na úhradu.
 • Samozrejmosťou je tlač výkazu o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdajoch.
 • Do peňažného denníka je možné jednoduchým príkazom zaúčtovať mzdové položky vyexportované z programu Mzdy a personalistika.
 • Modul Manažérskych grafických analýz (3D) umožňuje vytvárať rôzne typy grafov s hodnotami, ktoré sú zadané, či už vo faktúrach alebo v peňažnom denníku.
 • V programe nájdete množstvo kontrol, ktoré vám pomôžu pri hľadaní a odstraňovaní prípadných problémov.
 • Na požiadanie je prepojený s modulom Daň z príjmu fyzických osôb.

 

      downloading-updates-48

 Nainštalujte si

 skúšobnú verziu 

 

 

 

 

Základná verzia Jednoduchého účtovníctva obsahuje nasledujúce moduly:

Peňažný denník

umožňuje vedenie evidencie príjmov a výdajov, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,.... Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (prehľad o majetku a záväzkoch, prehľad o príjmoch a výdajoch). Modul umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská a zakázky. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF).


 

ju_pd_s

 

 

fa_s


Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. 
Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. 
S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópiestorná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...

 

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožnuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich.

Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovať do denníka, alebo vytlačiť cez Výstupy, ako aj Knihu pokladne. Zoradenie zápisov v knihe pokladne je možné iužívateľsky nastaviť podľa zvolených kritérií.


 

pokladna_s

 

 

bv_s


Bankové výpisy

 

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Príkazy na úhradu  


dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).


 

prikazy_s

 

objednavky_s


Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia.

 

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa
rôznych kritérií.

Program umožnuje vystavovať faktúry na základe evidovaných zákaziek a rozúčtovávať náklady na jednotlivé zákazky.
zakazky_s

 

 

adresy_s


Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov.

Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod.  Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

 

Majetok

Modul tiež označovaný ako HNDM umožňuje evidovať majetok a vypočíta ročný t.j. daňový odpis.

                                                                                


 

majetok_s

 

kniha_jazd_s


Kniha jázd

Modul Kniha jázd umožnuje jednoducho viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel na firemné účely, výpočet cestovných náhrad. V tabuľke Vozidlo nadefinujte jednotlivé používané vozidlá. V tabuľke Jazdy sú potom zobrazené jednotlivé jazdy k hore uvedenému vozidlu. Zoznam jázd sa mení podľa vybraného vozidla v hornej tabuľke Vozidlo. Ďalej program umožňuje viesť evidenciu čerpania PHM, poprípade vygeneruje jazdy na základe zadaných parametrov.

 

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch.
Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch.

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.


 

Analyzy_s

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia Jednoduchého účtovníctva.


Okrem základnej verzie ponúkame aj Jednoduché účtovníctvo rozšírené o nasledujúce moduly: 

 

sklad_karty_s


Sklad

Modul Sklad zahŕňa skladové karty a skladové pohyby . Umožňuje vedenie skladového hospodárstva  s priamou náväznosťou na ostatné moduly -účtovníctvo, fakturácia, maloobchod. Výstupné zostavy ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

 

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb. Dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období.

 

 


 

dan_z_prijmu_s

 

 

multi_s


Multiverzia
 

Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.
Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.