image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Mzdy a personalistika

Softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie nelimitovaného počtu zamestnancov, ich dochádzky, výpočet miezd, daní, tlačové zostavy.

 

 •      Hlavné výhody 

 • check-mark-3-24 Vždy aktuálna legislatíva

 • check-mark-3-24 Evidencia nelimitovaného počtu zamestnancov a miezd              

 • check-mark-3-24 Hotline poradenstvo ZADARMO

 • check-mark-3-24 Užívateľsky editovateľné tlačové zostavy

 • check-mark-3-24 Jednoduché a intuitívne ovládanie

map

     Stručný prehľad možností programu

 • Jednoduchým spôsobom umožňuje vystaviť neobmedzený počet miezd, vypočítať daň zo mzdy a odvody poistného za organizáciu.
 • V programe je množstvo tlačových zostáv, ako napr. výplatný lístok (aj s duálnym zobrazením hodnôt poistného ako aj mzdy), mzdové listy, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, výkazy pre poisťovne, atď.
 • Navyše umožňuje exportovať výkazy pre Sociálnu poisťovňu do XML súborov, aj výkazy pre zdravotné poisťovne a generovať Registračné listy pre Sociálnu poisťovňu.
 • Umožňuje vytvárať a tlačiť pracovné zmluvy, dodatky o zmene pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, resp. dohody o skončení pracovného pomeru.
 • Jednoducho vytlačíte príkazy k úhrade resp. vygenerujete platby pre homebanking a internetbanking.
 • Výpočet ročného zúčtovania dane aj ročného zúčtovania zdravotného poistného je samozrejmosťou.
 • Možnosť exportu štatistických údajov.
 • Program robí výpočet priemeru na nemocenské dávky, výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN.
 • Umožňuje export mzdových údajov pre zaúčtovanie do MRP účtovných programov.

 

      Ďalšie výhody programu:

 • evidencia histórie dôležitých mzdových údajov zamestnancov
 • evidencia histórie zmien dôležitých parametrov miezd (minimálna mzda, odpočítateľné položky daň. základu, atď.)
 • evidencia histórie čerpania dovoleniek zamestnancov
 • plne modifikovateľné tlačové zostavy vrátane názvov položiek mzdového číselníka, možnosť tvorby vlastných tlačových zostáv.

 

      downloading-updates-48

 Nainštalujte si

 skúšobnú verziu 

 

 

 

 

Základná verzia Miezd a personalistiky obsahuje nasledujúce moduly:


Personalistika

Personalistika zahŕňa agendy Zoznam zamestnancov, Zoznam pracovných pomerov, Evidenciu dovolenky a Dochádzku zamestnancov.

Zamestnancom zaevidovaným v Zozname zamestnancov je možné pridávať pracovné pomery, pričom jeden zamestnanec môže mať definovaných viac pracovných pomerov.

V pracovnom pomere definujete mzdové údaje zamestnanca, poistnépríplatkyzrážky, číslo osobného účtu, atď.

 


 

personalistika_s

 

 

dochadzkaz_s


Dochádzka zamestnancov

Náš program Mzdy a personalistika dokáže evidovať a sledovať Dochádzku zamestnancov. Celý dochádzkový systém je rozdelený  na  evidenciu “Denných záznamov” kde môžete hromadne pridávať odpracované dni zamestnanca,  jeho čerpanú dovolenku  a na “Obdobia neprítomnosti”.  Do dochádzky je teda možné zaevidovať okrem odpracovaných dní aj tie dni, ktoré zamestnanec z akýchkoľvek dôvodov neodpracoval. Medzi tzv. vylúčené obdobia patrí napr. nemocneplatené voľno, ošetrenia u lekáraabsenciamaterská dovolenka atď... Evidencia dochádzky má potom vplyv na výpočet  mzdy zamestnanca. Dochádzku zamestnanca je možné vytlačit cez Výstupy.

Aplikácia Mzdy a personalistika podporuje import údajov z dochádzkových systémov SYSTEM-IS AMS, APIS, spol. s r.o., RS ALFA, ARBE, spol. s r.o., TINNOC, WEGA LH spol. s r.o.

 

 

Mzdový číselník

Mzdový číselník obsahuje preddefinované položky, ktoré vstupujú do výpočtu mzdy zamestnanca. Mzdový číselník zároveň umožní pridávať a definovať ľubovoľné položky, ktoré následne použijete resp. aplikujete do mzdy zamestnanca. 
Položky mzdového číselníka sú zotriedené podľa typu položkyDochádzkové položky, PríplatkyZrážkyPoistnéOdpočítateľné položky,...

V mzdovom číselníku je možné definovať aj komplikovanejšie mzdové situácie,  rôzne typy odmien, riešenie stravných lístkov, špeciálne mzdové zvýhodnenia...atď.

 


 

mz_ciselnik_s

 

 

mzdy_s


Mzdy

Program na základe  vyplnených údajov zamestnancov v Personalistike vypočíta mzdy zamestnancov. 
Automaticky načíta údaje z dochádzky, prepočíta odpracované dni a hodiny počas vystavovania mzdy.

Vypočíta poistné, náhrady príjmu za nemoc,  za ošetrenia u lekára , neplatené voľno, absenciu…atď.  
Do miezd zamestnancov môžete jednoducho načítať preplatky alebo nedoplatky z ročného zúčtovania dane či zdravotného poistného 

Mzdové listy, mesačné či ročné sumarizácievýplatné lístky a mnohé ďalšie zostavy je možné vytlačiť cez Výstupy.

 

Poistné organizácie


Program umožňuje vystaviť mesačné výkazy do poisťovní, podkladom pre tento výpočet je vypočtané Poistné organizácie.

Aktivovaním jednej funkcie  program vypočíta všetky poistné naraz. Po vypočítanom poistnom je možné pristúpit k vytvoreniu mesacných výkazov do sociálnej a zdravotných poistovní.


 

poistne_s

 

prikazy_s


Príkazy k úhrade

 

Agenda umožňuje evidenciu a tlač príkazov k úhrade.

Príkazy k úhrade sú generované na  základe údajov z vystavených miezd a vypočítaného poistného za organizáciu .

V rámci zadávania parametrov pre výpočet je ponúknuté okrem iného aj sčítanie platieb do sociálnej poisťovne, odpočítanie napr. daňového bonusu od dane a tiež načítanie trvalých príkazov k úhrade.

Vygenerovaný zoznam úhrad je možné plne modifikovať, t.j. úhrady môžete pridávať, opravovať alebo mazať.

Príkazy je možné vytlačiť alebo odoslať do banky prostredníctvom homebankingu.

 

Dane

Program na základe údajov z  generovaných príkazov na úhradu a vypočítaných miezd zamestnancov umožňuje vystaviť Mesačný prehľad o daniRočné vyúčtovanie dane z príjmu. Taktiež  umožní vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde...

Možnosť exportu mesačného prehľadu a ročného hlásenia do formátu FDF - exportovaný výkaz potom spolu s originálnym tlačivom vo formáte PDF tak ako ho publikuje daňové riaditeľstvo možno vytlačiť.
dane_s

 

 

export_s


Export do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva

Program Mzdy a personalistika umožňuje vyexportovať údaje z vypočítaných miezd pre zaúčtovanie do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva Vizuálneho systému  a Klient/Server aplikácie.

Po nadefinovaní vzorových účtov (pre podvojné účtovníctvo)  a nadefinovaní kódov (pre jednoduché účtovníctvo) môžete vyexportovať mzdové údaje  za zadané výplatné obdobie. Zaúčtovanie do denníka je možné zvoliť podľa firmystredísk, alebo podľa zamestnancov.

Exportom je vytvorený súbor, z ktorého potom jednoduchým spôsobom zaúčtujete mzdové položky do účtovného, alebo peňažného denníka.

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Mzdy a personalistika.
 

Okrem základnej verzie ponúkame aj program Mzdy a personalistika rozšírený o nasledujúce moduly:

Multiverzia

umožňuje viesť mzdy viacerých firiem sumarizáciu poistného organizácie po strediskách (v ZÁKLADNEJ verzii programu nie je k dispozícii)

                                                                                


 

multi_s

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.


Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre učtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP.